Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 fites ODS

Actualitzat el 20 de març de 2023

El 2015 es va aprovar a les Nacions Unides (ONU) l’agenda 2030, un pla d’acció en la qual es van proposar els 17 objectius de desenvolupament sostenible i 169 fites. Els ODS intenten frenar els problemes de la societat i el canvi climàtic a escala mundial. Alguns dels problemes més importants a resoldre són la contaminació, el creixement dels desastres naturals, la pèrdua de diversitat biològica, la pobresa, la gana, l’habitatge… Aquestes preocupacions mundials es van agrupar en una llista ODS amb 17 objectius, i cadascun, inclou diverses fites o metes detallades per assolir-los.

Què són els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible?

Els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) són un conjunt de fites globals adoptades per l’ONU el 2015 per abordar els desafiaments més urgents de desenvolupament sostenible, inclosos la pobresa, la fam, la desigualtat, el canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat i la gestió sostenible dels recursos naturals. Els ODS inclouen metes específiques per assolir en un termini de 15 anys.

Quina és la importància dels objectius de desenvolupament sostenible?

Els objectius de desenvolupament sostenible són importants per diverses raons.

 • En primer lloc, busquen abordar els desafiaments globals més urgents, com ara el canvi climàtic, la pobresa, la desigualtat i la degradació del medi ambient.
 • En segon lloc, busquen garantir que el desenvolupament econòmic sigui sostenible i es dugui a terme de manera equitativa perquè les generacions presents i futures puguin gaudir d’una qualitat de vida adequada.
 • En tercer lloc, els ODS són un marc comú per a la cooperació internacional, i busquen involucrar tots els països i actors rellevants en la lluita contra els desafiaments globals. En resum, els ODS busquen millorar la vida de les persones i el planeta, i són essencials per assolir un desenvolupament sostenible.

Qui va proposar els 17 objectius de desenvolupament sostenible?

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible van ser proposats per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) l’any 2015 com a part de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. L’Agenda 2030 va ser adoptada pels 193 estats membres de l’ONU en una cimera especial sobre desenvolupament sostenible celebrada el setembre d’aquell any a Nova York, Estats Units.

Llistat dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible

 1. Fi de la pobresa. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món per aconseguir la sostenibilitat econòmica. Més de 700 milions de persones al món viuen en la pobresa amb menys de 2 euros diaris.
 2. Fam zero. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible. Més de 800 milions de persones estan subalimentades.
 3. Salut i benestar. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats. Més de 5 milions de nens moren abans dels cinc anys d’edat.
 4. Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat als infants i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 57 milions de nens no estan escolaritzats, la majoria a l’Àfrica.
 5. Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes. Més de 200 milions de nenes han sofert mutilació genital femenina. Les dones necessiten protecció contra la violència de gènere domèstica.
 6. Aigua neta i sanejament. Garantir la disponibilitat d’aigua, la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom. Un 30% de la població mundial no té accés a l’aigua potable. Més de 800 milions de persones segueixen defecant a l’aire lliure. L’escassetat d’aigua potable al món és un problema global creixent.
 7. Energia assequible i no contaminant. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom. Una de cada deu persones al món no tenen accés a l’electricitat. Reducció de l’ús dels combustibles fòssils. Més del 80% de l’energia consumida és d’origen no renovable.
 8. Treball decent i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom. Gairebé una de cada deu persones està desocupada. Millorar el creixement econòmic i la productivitat, creant llocs de treball decents és un repte a aconseguir.
 9. Indústria, innovació i infraestructures. Desenvolupar infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació. Els països en desenvolupament tenen escasses infraestructures bàsiques, que afecten la productivitat de les empreses. A l’almenys una de cada deu persones no té accés a la banda d’ampla mòbil.
 10. Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat en i entre els països. Cal parar atenció de les necessitats de les persones més marginades i desfavorides per aconseguir la sostenibilitat social. Guanya importància la inclusió de la població independentment del seu origen, sexe, raça, discapacitat, ètnia, religió, situació econòmica o qualsevol altra condició.
 11. Ciutats i comunitats sostenibles. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. S’espera un gran creixement de la població a les ciutats, sobretot en barris marginals. L’aire que respiren les persones en moltes ciutats, no compleix les mínimes normes de seguretat.
 12. Producció i consum responsable. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Cal una producció que consumeixi menys recursos naturals i contamini menys. L’educació del consumidor ha d’afavorir un consum més responsable i conscient.
 13. Acció pel clima. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. S’adopten mesures per frenar el canvi climàtic. Cal el respecte a l’entorn per millorar la qualitat de vida i la sostenibilitat ambiental.
 14. Vida submarina. Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins. La contaminació de l’aigua marina posa en perill a molts ecosistemes i a més de 3000 milions de persones que viuen del mar.
 15. Vida d’ecosistemes terrestres. Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat. Protegir la biodiversitat de les espècies, els boscos i reduir la desertificació requereix l’esforç de tots els països.
 16. Pau, justícies i institucions sòlides. Promoure societats, justes, pacífiques i inclusives. Nacions Unides demana institucions eficaces i transparència. La meta és reduir la corrupció, la delinqüència, la violència i les polítiques discriminatòries, per aconseguir una societat més pacífica.
 17. Aliances per aconseguir objectius. Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sustentable. Construir aliances entre governs, la societat civil i el sector privat. Compartir recursos per ajudar a països en desenvolupament.

Cada 12 mesos es publica un informe amb els progressos en el compliment dels objectius. Pots llegir aquí la publicació de 2022 en anglès.

Popularment, l’objectiu 18, o objectiu 17+1, és “Diversitat lingüística i cultural”, ja que les llengües i les cultures són elements indispensables per al desenvolupament sostenible.

Els ODS tenen 3 dimensions

 • Ambiental # ODS6 # ODS13 # ODS14 # ODS15
 • Econòmica # ODS8 # ODS9 # ODS10 # ODS12
 • Social # ODS1 # ODS2 # ODS3 # ODS4 # ODS5 # ODS7 # ODS11 # ODS16

El # ODS17 està en les 3 dimensions.

Gràfic 3 dimensions ods

Els objectius de desenvolupament sostenible també s’organitzen en 5 eixos:

 • Planeta # ODS6 # ODS12 # ODS13 # ODS14 # ODS15
 • Persones # ODS1 # ODS2 # ODS3 # ODS4 # ODS5
 • Prosperitat # ODS7 # ODS8 # ODS9 # ODS10 # ODS11
 • Pau # ODS16
 • Aliances # ODS17

En anglès són les 5 P: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership.

Què significa el Desenvolupament Sostenible?

El desenvolupament sostenible es refereix a un enfocament de desenvolupament que cerca satisfer les necessitats actuals de les persones sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats. Això implica un equilibri entre tres aspectes fonamentals: el medi ambient, l’economia i la societat. L’objectiu és assolir un creixement econòmic que sigui sostenible a llarg termini, que protegeixi el medi ambient i que sigui socialment just. En resum, es tracta d’un enfocament de desenvolupament que cerca millorar la qualitat de vida de les persones d’una manera sostenible a llarg termini.

Exemples de desenvolupament sostenible

Hi ha molts exemples de desenvolupament sostenible a tot el món. Alguns inclouen:

 • La implementació d’energies renovables, com la solar i l’eòlica, en lloc d’energies fòssils com el petroli i el gas, per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i combatre el canvi climàtic.
 • La conservació de boscos i altres àrees naturals per protegir la biodiversitat i els ecosistemes.
 • La promoció de l’agricultura sostenible, com l’agricultura orgànica i l’agricultura de conservació, per millorar la qualitat dels aliments i reduir limpacte ambiental de la producció agrícola.
 • La construcció d’habitatges i edificis de baix consum d’energia per reduir l’ús d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 • La promoció de l’educació i la formació per fomentar el desenvolupament personal i professional de les persones i millorar la seva qualitat de vida.
 • La implementació de polítiques de reciclatge i gestió de residus per reduir la quantitat de fem i millorar la conservació dels recursos naturals.

Aquests són només alguns exemples de desenvolupament sostenible. Hi ha moltes altres iniciatives a tot el món que busquen millorar la qualitat de vida de les persones de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Com promoure el desenvolupament sostenible a la meva comunitat?

Hi ha moltes formes en què pots contribuir a promoure el desenvolupament sostenible a la teva comunitat. Alguns suggeriments són:

 • Educar-te a tu mateix i als altres sobre el desenvolupament sostenible i com podem contribuir a aconseguir-ho.
 • Participar en iniciatives comunitàries que busquin millorar la qualitat de vida de les persones d’una manera sostenible, com ara projectes de jardineria comunitària, programes de reciclatge i gestió de residus, o campanyes de conservació de la natura.
 • Promoure la utilització d’energies renovables i la reducció del consum d’energia a la teva comunitat, com ara instal·lar panells solars a la teva propietat o donar suport a iniciatives d’eficiència energètica en edificis públics i privats.
 • Participar en la presa de decisions polítiques i en la planificació del desenvolupament de la teva comunitat, per assegurar-te que s’estiguin tenint en compte els aspectes ambientals, socials i econòmics del desenvolupament sostenible.
 • Donar suport a empreses i organitzacions locals que promoguin pràctiques sostenibles, com ara l’agricultura orgànica o la producció d’energia renovable.

Aquestes són només algunes idees per promoure el desenvolupament sostenible a la teva comunitat. Hi ha moltes altres formes en què pots contribuir a aquest important esforç. El més important és que et comprometis a fer la teva part per construir un futur més sostenible per a tothom.

Quantes fites tenen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible?

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), també coneguts com els «Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni», són un conjunt de fites ambicioses que van ser acordades per la comunitat internacional el 2015 com a part del Programa de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Aquests objectius tenen 169 fites subjacents, que es divideixen en 17 categories diferents, cadascuna de les quals té un conjunt específic de metes relacionades.

Les 169 fites són els indicadors mundials dels ODS

Les 169 metes incloses als objectius de desenvolupament sostenible detallen el pla d’acció per protegir el medi ambient, les persones i la prosperitat. L’assemblea general de les Nacions Unides juntament amb la comunitat internacional va aprovar el 2015 el full de ruta per al desenvolupament mundial.

Pots trobar les fites detallades a la pàgina de l’ONU sobre el desenvolupament sostenible.

Llibres recomanats sobre desenvolupament sostenible

Economia, treball i apoderament de les dones a l'agenda 2030

Economia, treball i apoderament de les dones a l’agenda 2030

de la Universitat Rovira i Virgili

Febrer 2020

Educació Per Al Desenvolupament Sostenible

Educació Per Al Desenvolupament Sostenible

de Finn Morgersen, Michela Mayer, Soren Breiting i Attila Varga

Desembre 2007

Comparteix!


Articles relacionats

Escalfament global

Què podem fer per evitar l’Escalfament Global?

Els gasos d'efecte hivernacle estan afectant cada dia més el nostre planeta. L'escalfament global és al punt de mira de la comunitat científica que des de fa anys ja ens ...
Llegeix Més
17 ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 fites ODS

El 2015 es va aprovar a les Nacions Unides (ONU) l'agenda 2030, un pla d'acció en la qual es van proposar els 17 objectius de desenvolupament sostenible i 169 fites ...
Llegeix Més
ODS 17 Aliança mundial per al Desenvolupament Sostenible

Aliança mundial per al Desenvolupament Sostenible ODS 17

L'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible és un component clau dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. L'ODS 17, té com a objectiu revitalitzar ...
Llegeix Més
Agenda 2030 ODS

Què és l’Agenda 2030 de l’ONU i els seus objectius ODS

L'any 2015 a la cimera de les Nacions Unides, després de més de dos anys de negociacions, els representants de diferents sectors de la societat i dels diferents països integrants ...
Llegeix Més
Onada de calor consells

Com sobreviure a una onada de calor: consells i recomanacions

Les onades de calor són un fenomen meteorològic que passa quan les temperatures arriben a nivells extremadament alts durant diversos dies consecutius. Aquests esdeveniments poden ser perillosos per a la salut, ...
Llegeix Més
Efecte hivernacle

Causes i Conseqüències dels Gasos d’Efecte Hivernacle

La Terra està envoltada i protegida per l'atmosfera, i hi ha una sèrie de gasos que tenen un efecte hivernacle, és a dir, que absorbeixen i reemeten la radiació infraroja ...
Llegeix Més
Pacte Verd Europeu

Què és el Pacte Verd Europeu: European Green Deal

El pacte verd europeu és el full de ruta i acció climàtica global de la Comissió Europea cap a una economia sostenible. La humanitat en general pateix l'emergència climàtica i ...
Llegeix Més
Permagel

El desglaç del Permagel: Gel al sòl

Aquesta capa de sòl congelat sota la superfície s'estén per una quarta part de l'hemisferi nord, incloent-hi regions no cobertes de neu. El desglaç del permagel obliga pobles sencers a ...
Llegeix Més
Acord de París

Què és l’Acord de París?

Què es va acordar a l'Acord de París que va sorgir de la COP21 del 2015? El canvi climàtic que pateix el nostre planeta en els darrers anys ha esdevingut ...
Llegeix Més

Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn

Deixa un comentari