L’osmosi inversa: una solució per tenir aigua potable a casa

Actualitzat el 20 de març de 2023

T’has preguntat mai si l’aigua que beus a casa és segura i de qualitat? L’osmosi inversa és una solució cada cop més popular per obtenir aigua potable a casa, eliminant contaminants i millorant-ne el sabor. Però com funciona aquest procés en sistemes domèstics? Quins són els tipus d’osmosi i la diferència amb l’osmosi inversa? Per què se’n recomana l’ús a la llar i quines substàncies pot eliminar?

Descobreix això i més al nostre article, on també t’expliquem quin és el sistema que menys aigua llença, si és millor que el descalcificador, per què és una opció més saludable que l’aigua embotellada i quins són els preus dels equips d’osmosi inversa.

Quina és la millor aigua per al consum humà?

La millor opció d’aigua per al consum humà és l’aigua potable, que és aigua que ha estat tractada i purificada per eliminar qualsevol substància perjudicial o contaminant.

Hi ha diverses maneres d’obtenir aigua potable en una casa, com ara:

 1. Aigua de l’aixeta: En molts països, l’aigua de l’aixeta és potable i segura per beure. Tot i això, és important verificar si l’aigua de l’aixeta a la teva àrea compleix els estàndards de qualitat i seguretat establerts per les autoritats sanitàries locals.
 2. Aigua embotellada: L’aigua embotellada també és una opció segura per beure.
 3. Filtració d’aigua: Les opcions de filtració d’aigua, com els filtres de carbó activat o els sistemes d’osmosi inversa, poden ser una manera efectiva d’eliminar contaminants de l’aigua de l’aixeta. Tot i això, és important verificar l’efectivitat del filtre i canviar-lo regularment per mantenir la qualitat de l’aigua.
 4. Aigua de font: L’aigua de font natural també pot ser segura per beure, però és important verificar la font i la qualitat de l’aigua abans de consumir-la.

En general, l’aigua potable és la millor opció per al consum humà, independentment de com s’obtingui. És important assegurar-se que l’aigua que es beu sigui segura i estigui lliure de contaminants que puguin fer malbé la teva salut.

Què és l’osmosi inversa i com funciona en sistemes domèstics?

L’osmosi inversa és un procés de purificació d’aigua que fa servir una membrana semipermeable per eliminar impureses i contaminants de l’aigua. L’osmosi inversa funciona en aplicar pressió a un costat de la membrana semipermeable per forçar el pas de l’aigua a través de la membrana mentre es retenen els contaminants.

Equip osmosi inversa

Les membranes d’osmosi són filtres semipermeables que permeten la separació selectiva de les molècules d’aigua i els soluts dissolts a l’aigua mitjançant el procés d’osmosi inversa.

 • filtre de sediments
 • filtre carbó actiu GAC
 • filtre carbó actiu Block
 • postfiltre remineralitzador
 • membrana
Filtres osmosi estàndard

En sistemes domèstics, l’osmosi inversa s’utilitza comunament com un mètode per tractar l’aigua de l’aixeta. El procés implica la instal·lació d’un sistema de tractament d’aigua que inclou un prefiltre per eliminar sediments i partícules grans, un filtre de carbó activat per eliminar el clor i altres químics, i finalment, la membrana d’osmosi inversa que elimina contaminants com arsènic, plom, mercuri, nitrats i altres productes químics.

El procés d’osmosi inversa és molt efectiu per purificar l’aigua, ja que és capaç d’eliminar fins al 99% dels contaminants de l’aigua. A més, és un procés que no utilitza productes químics i és energèticament eficient.

Tot i això, l’osmosi inversa també té algunes limitacions. El procés pot ser lent si no té dipòsit i pot generar residus d’aigua que no es purifiquen i han de ser rebutjats.

Quins tipus d’osmosi hi ha?

Hi ha dos tipus d’osmosis principals: l’osmosi directa i l’osmosi inversa.

Òsmosi directa: L’osmosi directa és el procés natural pel qual l’aigua flueix a través d’una membrana semipermeable des d’una solució de baixa concentració a una solució d’alta concentració. A l’osmosi directa, l’aigua flueix naturalment a través de la membrana des del costat menys concentrat de la solució al costat més concentrat.

Osmosi Inversa: L’osmosi inversa és el procés oposat a l’osmosi directa i es fa servir per purificar l’aigua. A l’osmosi inversa, s’aplica una pressió externa a l’aigua que es troba al costat d’alta concentració, forçant l’aigua a passar a través d’una membrana semipermeable cap a la baixa concentració. La membrana semipermeable té porus extremadament petits que només permeten que l’aigua pura passi a través, retenint els contaminants i sòlids dissolts.

Ambdós processos d’osmosi tenen importants aplicacions a la indústria ia la vida quotidiana. L’osmosi inversa és un procés de purificació d’aigua molt efectiu, mentre que l’osmosi directa és un procés natural que es produeix a molts organismes i processos biològics.

Quina diferència hi ha entre osmosi convencional i osmosi inversa?

L’osmosi és el procés natural en què les molècules d’aigua flueixen des d’una solució de baixa concentració de soluts a una solució d’alta concentració mitjançant una membrana semipermeable, mentre que a l’osmosi inversa s’aplica pressió externa a l’aigua d’alta concentració perquè flueixi a través d’una membrana semipermeable cap a una solució de baixa concentració, eliminant els contaminants i els sòlids dissolts de l’aigua. En resum, l’osmosi és un procés natural, mentre que l’osmosi inversa és un procés dissenyat per l’home per purificar l’aigua.

La pressió osmòtica és la pressió necessària per evitar el flux net d’aigua a través d’una membrana semipermeable des d’una solució de menor concentració a una de més concentració.

Per què és recomanable l’osmosi domèstica?

L’osmosi inversa domèstica és recomanable perquè és un mètode efectiu per eliminar contaminants de l’aigua, cosa que la converteix en una de les formes més pures i segures d’aigua potable. Algunes de les raons per les quals l’osmosi inversa domèstica és recomanable són:

 • Elimina els contaminants L’osmosi inversa és capaç d’eliminar una àmplia varietat de contaminants de l’aigua, com ara arsènic, plom, mercuri, nitrats i altres productes químics.
 • Millora el sabor i la qualitat de l’aigua : L’eliminació dels contaminants de l’aigua mitjançant l’osmosi inversa pot millorar significativament el sabor de l’aigua i la qualitat.
 • És fàcil d’instal·lar : Els sistemes d’osmosi inversa domèstics són fàcils d’instal·lar i mantenir, i no requereixen gaire espai.
 • És una alternativa econòmica En comparació amb la compra d’aigua embotellada, l’osmosi inversa domèstica pot ser una alternativa més econòmica i respectuosa amb el medi ambient.
 • Proporciona una font d’aigua pura : L’osmosi inversa domèstica proporciona una font fiable i constant d’aigua pura a la llar, cosa que pot ser especialment important per a persones amb sistemes immunològics compromesos o per a aquelles que viuen en àrees on l’aigua d’aixeta no és segura per beure.

En resum, l’osmosi inversa domèstica és recomanable perquè proporciona una forma segura, efectiva i econòmica d’obtenir aigua potable pura i d’alta qualitat a casa.

Quines substàncies elimina l’osmosi inversa?

L’osmosi inversa és un procés de filtració que elimina una gran varietat de substàncies de l’aigua. Algunes de les substàncies que poden ser eliminades per l’osmosi inversa inclouen:

 • Sòlids dissolts L’osmosi inversa pot eliminar una àmplia varietat de sòlids dissolts de l’aigua, com ara sals, metalls pesants, minerals i altres productes químics.
 • Bacteris i virus L’osmosi inversa pot eliminar bacteris i virus de l’aigua, cosa que la fa segura per al consum humà.
 • Compostos orgànics: L’osmosi inversa pot eliminar una varietat de compostos orgànics de l’aigua, com ara pesticides, herbicides, productes químics industrials i altres contaminants.
 • Clor : L’osmosi inversa pot eliminar el clor de l’aigua, cosa que pot millorar significativament el sabor i l’olor de l’aigua.
 • Fluorur : L’osmosi inversa pot eliminar el fluorur de l’aigua, cosa que pot ser important per a persones que viuen en àrees on l’aigua conté nivells elevats de fluorur.
Òsmosi inversa compacta

Quanta aigua desaprofita l’osmosi inversa?

La quantitat d’aigua que malgasta l’osmosi inversa pot variar segons el model i la qualitat del sistema de filtratge, així com del nivell de pressió de l’aigua d’entrada i la temperatura ambient. Tot i això, de mitjana, s’estima que els sistemes d’osmosi inversa poden desaprofitar entre 3 i 6 litres d’aigua per cada litre d’aigua filtrada.

Quin sistema d’osmosi domèstica llença menys aigua?

En general, tots els sistemes d’osmosi inversa domèstica produeixen una quantitat significativa d’aigua de rebuig, cosa que significa que l’aigua que no es purifica és descarregada del sistema. Tot i això, alguns sistemes d’osmosi inversa estan dissenyats per ser més eficients quant a l’ús de l’aigua que altres. Però si no es fan servir filtres universals hi ha risc de dependre d’una marca.

També és possible recuperar i reutilitzar l’aigua de rebuig generada per un sistema d’osmosi inversa domèstic per a altres usos a la llar, com ara regar plantes, rentar autòbils, omplir la cisterna del vàter, entre d’altres.

Per fer això, es pot redirigir l’aigua cap a un tanc d’emmagatzematge, on es pot utilitzar per a altres finalitats.

És important tenir en compte que l’aigua de rebuig generada per un sistema d’osmosi inversa no és segura per beure, ja que conté nivells alts de sals i altres contaminants. Per tant, és important etiquetar clarament l’aigua de rebuig recuperada i evitar-ne l’ús per a qualsevol propòsit que impliqui contacte amb aliments o la pell.

Què és millor descalcificador o osmosi?

L’elecció entre un descalcificador i un sistema d’osmosi inversa depèn de les necessitats específiques del consumidor, les característiques i la duresa de l’aigua a la teva àrea.

Un descalcificador és un sistema que elimina els minerals durs de l’aigua, com el calci i el magnesi, mitjançant un procés anomenat intercanvi iònic. Aquest procés pot ajudar a prevenir l’acumulació de dipòsits de minerals a canonades, aixetes i electrodomèstics, i pot millorar l’eficiència energètica i perllongar la vida útil dels electrodomèstics que utilitzen aigua.

D’altra banda, un sistema d’osmosi inversa és un procés de filtració que elimina una àmplia varietat de substàncies de l’aigua, incloent-hi sòlids dissolts, bacteris, virus, compostos orgànics i altres contaminants. L’osmosi inversa produeix aigua molt pura i segura per al consum humà.

Descalcificador aigua domèstic
Descalcificador d’Aigua per a ús domèstic

Què és millor osmosi o filtre de carbó actiu?

Tant l’osmosi inversa com el filtre són tecnologies de tractament d’aigua que poden millorar la qualitat de l’aigua potable, però la seva eficàcia depèn del tipus de contaminants que es vol eliminar i de les necessitats específiques de l’usuari.

L’osmosi inversa és un procés que utilitza una membrana semipermeable per eliminar els contaminants de l’aigua, incloent-hi bacteris, virus, sals, metalls pesants i altres productes químics. L’osmosi inversa és una tecnologia molt efectiva per produir aigua d’alta qualitat, però també és més costosa que altres sistemes de filtració i pot generar més malbaratament d’aigua.

D’altra banda, els filtres d’aigua utilitzen diferents tipus de medis filtrants per eliminar els contaminants de l’aigua, incloent-hi carbó activat, resines i altres materials. Els filtres poden ser molt efectius per eliminar certs contaminants, com ara clor, plom i sediments, però poden no ser tan efectius per eliminar altres contaminants més petits o de naturalesa orgànica.

En general, si cal eliminar una àmplia varietat de contaminants de l’aigua, l’osmosi inversa pot ser la millor opció.

L’aigua salobre és aigua que conté una concentració de sals superior a la de l’aigua dolça però inferior a la de l’aigua de mar, generalment entre 1.000 i 10.000 parts per milió (ppm) de sals dissoltes. L’osmosi inversa és un procés eficaç per dessalinitzar l’aigua salobre convertint-la en aigua dolça i potable.

Per què es diu osmosi inversa?

L’osmosi inversa s’anomena així perquè és el procés invers de l’osmosi natural que passa a les cèl·lules vives. A l’osmosi inversa, l’aigua flueix des d’una solució més concentrada cap a una solució menys concentrada a través d’una membrana semipermeable sota alta pressió, cosa que permet eliminar contaminants de l’aigua. El terme «inversa» fa referència a la direcció del flux d’aigua en comparació de l’osmosi natural.

Descobreix els beneficis de tenir un sistema d’osmosi inversa a casa teva

Hi ha diversos beneficis de tenir un sistema d’osmosi inversa a casa, entre ells:

 • Millora la qualitat de l’aigua : L’osmosi inversa pot eliminar una àmplia varietat de contaminants de l’aigua, incloent bacteris, virus, sals, metalls pesants, productes químics i altres contaminants, cosa que resulta en aigua d’alta qualitat per beure i cuinar.
 • Estalvi de diners : En tenir un sistema d’osmosi inversa a casa, es poden estalviar diners a llarg termini en evitar la necessitat de comprar aigua embotellada o altres sistemes costosos de filtració d’aigua.
 • Comoditat : En tenir accés a aigua neta i fresca directament des de l’aixeta, no cal carregar ampolles pesades d’aigua des de la botiga o esperar que es filtri l’aigua en una gerra.
 • Sabor millorat : L’aigua tractada amb un sistema d’osmosi inversa pot tenir un sabor més fresc i millorat, ja que s’eliminen els contaminants que poden afectar el sabor.
 • Beneficis ambientals En reduir la quantitat d’ampolles de plàstic utilitzades, es redueix l’impacte ambiental i es contribueix a la protecció del medi ambient.

Per què l’osmosi inversa és una opció més saludable que l’aigua embotellada?

L’aigua d’osmosi inversa és una opció més saludable que l’aigua embotellada per diverses raons:

Eliminació de contaminants: L’osmosi inversa pot eliminar una àmplia varietat de contaminants de l’aigua, incloent-hi bacteris, virus, sals, metalls pesants, productes químics i altres contaminants que poden ser perjudicials per a la salut.

Sense productes químics: A diferència de l’aigua embotellada, que sovint es tracta amb productes químics per conservar-los, l’osmosi inversa no utilitza productes químics per tractar l’aigua.

Quan s’han de canviar els filtres d’osmosi inversa?

És recomanable canviar els filtres d’osmosi inversa segons les recomanacions del fabricant, que acostumen a variar entre 6 i 12 mesos, segons el tipus i la qualitat del filtre, així com el nivell d’ús del sistema. També es recomana canviar els filtres més freqüentment si es detecta un canvi en el sabor o la qualitat de l’aigua produïda, o si s’observa una disminució en el flux d’aigua del sistema.

Instal·lació d’un equip d’osmosi inversa

Preus d’un equip d’osmosi inversa

El preu d’un equip d’osmosi inversa pot variar depenent de diversos factors, com ara la qualitat de l’equip, la marca, la capacitat de producció d’aigua, el tipus de membrana i la complexitat del sistema.

En general, els preus dels equips d’osmosi inversa poden oscil·lar entre 150€ i 1000€ o més. Els models més econòmics solen tenir una menor capacitat de producció i menys característiques, mentre que els models més costosos poden tenir més capacitat de producció i més característiques avançades.

És important tenir en compte que a més del preu de l’equip d’osmosi inversa en si, hi pot haver costos addicionals associats amb la instal·lació i el manteniment del sistema, així com el reemplaçament de filtres i membranes, que s’han de canviar periòdicament per mantenir l’eficàcia del sistema .

Font osmosi inversa inoxidable

Libres recomanats sobre l’aigua per beure

El gran llibre de l'aigua

El gran llibre de l’aigua

de Sarah Garré

Febrer 2023

Comparteix!


Articles relacionats

Aigua osmosis inversa domèstica

L’osmosi inversa: una solució per tenir aigua potable a casa

T'has preguntat mai si l'aigua que beus a casa és segura i de qualitat? L'osmosi inversa és una solució cada cop més popular per obtenir aigua potable a casa, eliminant ...
Llegeix Més
Uralita d'amiant

Què és l’amiant i on es troba? Retirada d’uralita

L'amiant o també conegut com a asbest és un compost de minerals metamòrfics que són superresistents a altes temperatures i que el seu principal ús estava destinat a la indústria ...
Llegeix Més
Casa passiva passivhaus bioconstrucció ecològica sostenible

Passivhaus, les Cases Passives més Eficients

Entre els tipus de cases ecològiques, ens trobem que les cases passives guanyen popularitat. L'eficiència energètica té importància pel medi ambient, però també per la nostra butxaca. Pagaries més per ...
Llegeix Més
Casa de fusta a la muntanya es arquitectura sostenible

Arquitectura Sostenible i Ecodisseny

La preocupació per l'entorn influeix en el creixement del sector de l'arquitectura sostenible i l'ecodisseny. Tècniques de construcció i materials de baix impacte ambiental guanyen adeptes per convicció però també ...
Llegeix Més
Màster postgrau bioconstrucció

Màsters, postgraus i cursos de bioconstrucció en línia

Si busques un màster, postgrau o cursos sobre bioconstrucció i arquitectura sostenible aquí et proposem la formació que et pot interessar. La majoria de cursos són 100% en línia i ...
Llegeix Més
Feng shui

Com tenir i decorar una casa sana ideal segons el Feng Shui

El Feng Shui és una tècnica mil·lenària que consisteix a assolir l'equilibri i generar energies positives a partir de la decoració d'espais. Aquesta filosofia xinesa s'enfoca a la distribució o ...
Llegeix Més
Humitat a casa

Com eliminar i evitar la humitat a casa

Notes que les parets de casa teva estan deteriorades? A poc a poc, han començat a aparèixer unes taques grises, negres o florides que abans no hi eren. En algunes ...
Llegeix Més
Mur de tova amb materials de construcció sostenibles

Quins són els Materials de Construcció Sostenibles?

L'ús de materials sostenibles en la construcció, minimitza els impactes que rebran les generacions futures. Algunes matèries primeres i tècniques de l'arquitectura tradicional són actualment recuperats en bioconstrucció. Quins són ...
Llegeix Més

Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn

2 comentaris a “L’osmosi inversa: una solució per tenir aigua potable a casa”

 1. Bon Dia,

  El meu nom és Jaume Casado, fa un any que estem buscant un sistema d’osmosi de l’aigua i descalficar-la, segons agbar a Santa susanna, Maresme, on vivim, la duresa va de 30 a 35 ºfr, mirant taules és aigua molt dura. Hem mirat i preguntat preus ( Culligan, General Water, diferents lampistes i botigues de material sanitari, inclòs per internet ), la diferència de preus és molt gran, suposo que depèn de la qualitat.
  Trobar un sistema inocuo amb el medi ambient, poca pèrdua o nula d’aigua, és impossible.
  Busquem el sistema que elimini menys aigua possible, ens pot aconsellar algun?.
  Quin sistema ens pot aconsellar de comprar, posar osmosi inversa, o cartutxos de carbó actiu, quin és millor? Si posem primer osmosi i al cap d’un temps posem el descalcificador, l’excés de calç pot afectar a la membrana de l’osmosi?. Busquem la marca

  Molt agraït

  Respon
  • Un sistema d’osmosi utilitza una membrana semipermeable per eliminar minerals, contaminants i altres impureses de l’aigua. Els sistemes d’osmosi inversa solen requerir una certa quantitat d’aigua per netejar la membrana, el que pot generar un cert malbaratament d’aigua.

   Els cartutxos de carbó actiu, per altra banda, són menys eficients en l’eliminació de minerals i contaminants de l’aigua. Aquests sistemes utilitzen carbó actiu per absorbir les impureses de l’aigua, però no són tan eficaços com els sistemes d’osmosi inversa.

   Si la vostra prioritat és reduir la pèrdua d’aigua, llavors un sistema de cartutxos de carbó actiu pot ser una bona opció. Aquests sistemes no solen requerir tanta aigua com els sistemes d’osmosi inversa per netejar els filtres.

   No obstant això, si la vostra prioritat és eliminar el màxim nombre de minerals i contaminants de l’aigua, llavors un sistema d’osmosi inversa pot ser la millor opció.

   Nosaltres vam triar aquest model de la marca Bbagua, fabricat a Catalunya, perquè el sabor de l’aigua és millor i més constant, que l’aigua obtinguda només amb cartutxos de carbó actiu.

   En resum, si voleu un sistema que elimini menys aigua possible, un sistema de cartutxos de carbó actiu podria ser la millor opció. Si la vostra prioritat és eliminar el màxim nombre de minerals i contaminants, i no haver de canviar constantment el filtre, llavors un sistema d’osmosi inversa pot ser més adequat per a vosaltres.

   És possible que l’excés de calç pugui afectar la membrana de l’osmosi inversa si s’instal·la un descalcificador després que l’osmosi ja estigui en ús. Els ions de calci i magnesi que es troben en l’aigua dura poden acumular-se en la membrana i afectar la seva eficàcia, ja que aquests ions poden adherir-se a la membrana i disminuir la seva permeabilitat.

   Per evitar això, és recomanable instal·lar primer el descalcificador abans de la membrana de l’osmosi inversa. Això ajudarà a prevenir l’acumulació d’ions de calci i magnesi en la membrana i a mantenir el sistema d’osmosi inversa funcionant de manera efectiva. 

   Tot i què si no teniu descalcificador, el pitjor que pot passar és que hagueu de canviar més sovint la membrana. Es recomana la renovació als 3 anys, per tant, es pot canviar cada any si cal, per un preu inferior al descalcificador…

   Respon

Deixa un comentari