La Igualtat de Gènere i l’Empoderament de la Dona ODS 5

Aconseguir la igualtat dels gèneres i l’apoderament de les dones i les nenes és l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 de l’Agenda 2030.

Els ODS, en conjunt, construeixen el futur que volem per al nostre món, i aconseguir l’ODS 5 és cabdal per aconseguir molts dels altres objectius de desenvolupament sostenible.

L’ODS 5 té, entre altres finalitats, la igualtat de drets de dones i nenes en l’accés a l’educació, en l’atenció mèdica, en les oportunitats per aconseguir un treball digne, en la igualtat de la propietat i en la integració al món de la política i de l’economia.

Definició d’equitat i igualtat de gènere

La igualtat de gènere és un dret humà fonamental i a més és essencial per complir el creixement sostenible de la societat, ja que té un efecte multiplicador que repercuteix a totes les altres àrees del desenvolupament. Acabar amb totes les formes de discriminació contra les dones i les nenes, és necessari per aconseguir un món pacífic, pròsper i equitatiu.

La desigualtat de gènere existeix avui a tot arreu del món, encara que hi ha països on és molt més accentuada. Aquesta desigualtat provoca l’estancament social, ja que les dones representen la meitat de la població mundial, cosa que significa la meitat del potencial.

Exemples de desigualtat de gènere

Encara s’està lluny d’aconseguir una equitat, en molts àmbits, entre l’home i la dona, fins i tot als països desenvolupats.

Des de la perspectiva de gènere, aquestes desigualtats es donen principalment en àmbits socials, polítics, laborals i esportius, i són conseqüència de rols, estereotips i tradicions culturals que estan molt arrelades a la societat, i han creat els diferents papers a realitzar per la dona i per lhome.

Alguns exemples de desigualtats de gènere i la discriminació en la dona:

 • Bretxa salarial i taxa d’ocupació masculina molt superior
 • Taxa d’ocupació a temps parcial més gran en les dones
 • Sostre de vidre com a directives en empreses
 • Mínimes oportunitats laborals per a embarassades i baixes polítiques de conciliació familiar a les empreses
 • Bretxa de gènere en la participació de la dona en política
 • Concepció de la dona com a mestressa de casa o cuidadora
 • Absència d’independència de les dones
 • Negació de drets socials al gènere femení
 • Manterrupting. Menyspreu o interrupció als comentaris duna dona

Encara que moltes d’aquestes pràctiques, majoritàriament d’origen històric, es van a poc a poc eliminant en països desenvolupats gràcies a les accions positives d’igualtat de gènere, hi ha molts països a l’Àfrica Subsahariana, Oceania i Àsia Occidental, on les dones des de la infantesa pateixen aquesta discriminació de gènere.

Fites de l’ODS 5

S’han aconseguit alguns avenços en les darreres dècades: hi ha més dones en llocs de lideratge o càrrecs de pes polític, hi ha més nenes escolaritzades, s’obliga menys nenes al matrimoni precoç i es van creant lleis que fomenten la igualtat de gènere.

Però encara hi ha moltes dificultats per arribar a les fites o metes de l’ODS 5.

Igualtat en les condicions laborals de dones i homes

Les empreses tenen un paper important a la igualtat de gènere. Han de garantir, de manera justa, els mateixos drets i oportunitats a l’home i la dona. A més, aquesta igualtat afavorirà el desenvolupament econòmic i social.

Independentment del sector, totes les empreses poden prendre mesures per aportar la seva contribució a aconseguir l’ODS 5. I ho han de fer en dos àmbits, l’intern i l’extern.

La igualtat laboral comença per promoure la igualtat d’oportunitats entre un home i una dona per tenir una feina decent, productiva, ben remunerada i que es faci en condicions de llibertat, seguretat, equitat i dignitat humana.

Per aconseguir la igualtat de tracte i les oportunitats en l’àmbit laboral, les empreses han de comptar amb un Pla d’Igualtat. És un dels requisits que han d’adoptar les empreses amb més de 50 treballadors, en matèria laboral, per a la igualtat efectiva entre dones i homes al medi professional.

Accions per evitar la discriminació de gènere

Hi ha accions positives d’igualtat de gènere que es prenen per corregir situacions de desigualtat o discriminació de la dona davant de l’home en l’àmbit laboral o polític, sobretot.

Les accions positives, que tenen com a objectiu acabar amb la bretxa de gènere, tenen les finalitats següents:

 • Equiparar les oportunitats a l’àmbit privat i públic entre dones i homes
 • Eliminar o modificar els estereotips culturals o rols històrics a la jerarquia entre homes i dones
 • Acabar amb els obstacles que dificulten els drets de les dones i garantir els mateixos resultats que als homes

Llei d’Igualtat de gènere a Catalunya i Espanya

Ja a l’article 14 de la Constitució espanyola es recull que, “els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social” .

La Generalitat de Catalunya el 2015 va aprovar la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Anteriorment, el 22 de març del 2007 s’aprovà la Llei d’Igualtat de gènere 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Aquesta llei és la primera llei d’igualtat de gènere estatal aprovada a Espanya, i estableix les normes per assolir la igualtat en àrees com l’ocupació, l’administració o la salut. És una llei transversal que regula diferents àrees de la societat (econòmica, laboral, cultural, artística, familiar, personal,…)

Des de la seva creació ha tingut diferents actualitzacions o modificacions com l’obligatorietat del Pla d’igualtat per a les empreses amb més de 50 treballadors o la lluita per la bretxa salarial entre dones i homes.

La llei de paritat de gènere a Espanya es va crear per la necessitat d’atendre la desigualtat existent entre homes i dones a la societat. Inclou eines, accions i mesures per posar fi a la discriminació que estaven patint les dones en diferents àmbits.

Per tant, aquesta llei regula la igualtat entre homes i dones a l’administració privada i pública, la igualtat en l’àmbit laboral i la integració en llocs de responsabilitat, les oportunitats de lideratge, la no discriminació per sexe, la conciliació de la vida personal, laboral. familiar i la lluita contra la violència de gènere.

En l’àmbit de les relacions laborals i en l’accés a l’ocupació de la dona és on aquesta llei posa més èmfasi.

Algunes de les mesures que inclou aquesta llei són:

 • El dret a la conciliació laboral i familiar
 • Plans d’Igualtat a empreses
 • Paritat a l’Administració Pública
 • Paritat en la direcció de les empreses

Es va aprovar en un moment que calia tenir un marc legal per implementar la plena igualtat entre la dona i l’home i intentar eliminar la discriminació de la dona a Catalunya i a Espanya.

La bretxa de gènere

Des de l’aprovació de la Llei d’Igualtat s’ha avançat en alguns aspectes, però encara queda molt camí per reduir les bretxes de gènere que hi ha a la societat. A més, a causa de la pandèmia de Covid-19 s’han incrementat la desigualtat i la discriminació a molts llocs.

La bretxa de gènere és la manera de representar les diferències entre dones i homes pel que fa als drets, oportunitats o recursos, dins d’un mateix àmbit, com ara l’educació, el treball o la política.

Aquestes bretxes es representen de manera percentual i és comú veure-les en aspectes com la bretxa salarial o la bretxa a les pensions.

Les bretxes de gènere, en relació amb l’àmbit en què es donen, s’agrupen en 4 tipus:

 • Economia
 • Salut
 • Educació
 • Política

No només es mesura la capacitat d’accés als recursos, sinó també el nivell de presència i el poder en la presa de decisions, o el nivell d’independència, entre d’altres.

Empoderament femení

L’empoderament és el canvi que permet la igualtat entre homes i dones. Permet que les dones hi participin, decideixin i siguin escoltades. És un procés que transforma la societat, ja que incrementa la col·laboració de les dones a la vida personal i social.

L’empoderament femení no beneficia només les dones, afavoreix tota la societat:

 • És clau per assolir la igualtat, la pau i el desenvolupament
 • Impulsa el creixement econòmic inclusiu. El Pacte Mundial de l’ONU diu que la diversitat de gènere millora els resultats de les empreses.
 • És fonamental per eradicar la pobresa
 • Acabar amb la fam.
 • Als països menys desenvolupats les dones han d’accedir a recursos, eines, coneixements… per estar més sanes, augmentar-ne la productivitat i els ingressos i així ajudar a garantir la seguretat alimentària i l’avenç econòmic.
 • Afavoreix la justícia social
 • La majoria de la població analfabeta i pobra del món són dones. A més pateixen violència sistemàtica a casa seva i als conflictes bèl·lics.

La presa de consciència, tant individual com col·lectiva, que les dones han de prendre les seves decisions, han de ser propietàries de les seves accions i dirigir la seva vida, és el que aconseguirà que hi hagi la igualtat entre els gèneres.

La violència de gènere

La violència de gènere és un tipus de violència que afecta les dones pel simple fet de ser dona. Les víctimes poden pertànyer a qualsevol estrat social, nivell educatiu, econòmic o cultural.

És un atemptat contra els drets fonamentals, la dignitat, la integritat i la llibertat de les dones, amb independència de l’àmbit en què es produeixi.

És un acte violent o d’agressió que suposa una situació de desigualtat dels homes sobre les dones i que pot provocar danys físics, psicològics o sexuals. També poden donar-se amenaces, coacció o privació de llibertat, tant en l’àmbit públic com en el de la vida familiar.

La discriminació de les dones a través de la violència de gènere representa la més brutal de les desigualtats entre dones i homes i es troba present a la majoria dels països del món.

Hi ha moltes formes de violència de gènere, però les més comunes són la violència domèstica, la prostitució forçada, la mutilació genital, la vulneració dels drets sexuals o reproductius, el tràfic de dones i els matrimonis forçats, entre d’altres.

Però, sens dubte, la pitjor forma de violència de gènere són els feminicidis. Són milers les dones assassinades per motius de gènere. Assassinades per una cultura patriarcal que pensa que la vida de les dones no els pertany.

Segons les xifres, això passa més en països amb un índex de desenvolupament humà més baix i menys desenvolupats, com els de l’Àfrica subsahariana, l’Àsia del Sud, els països àrabs o l’Amèrica Llatina i el Carib.

Propostes per fomentar la igualtat de gènere

Totes les persones tenen els mateixos drets i deures davant de la societat. Això no només hi ha prou amb plasmar-ho a les lleis i normatives, cal dur-ho a terme amb fets, per això les propostes s’han de poder aplicar a cada societat.

Cal prendre consciència des de l’escola i a les famílies amb l’educació, també a les empreses i als treballs amb la seva incorporació i col·laboració, i a la sanitat i els serveis amb la seva accessibilitat i integració.

A més, cal eliminar els estereotips culturals i rols tradicionals relacionats amb el gènere i la discriminació que hi ha a la societat.

Hi ha petites accions que poden generar grans progressos:

 • Exigir una cultura laboral igualitària
 • Compartir la cura de la llar i les persones que ho necessitin
 • Denunciar l’assetjament i el sexisme
 • Ensenyar a les nenes el seu valor
 • Respectar les decisions dels altres
 • Fomentar i consumir productes i cultura inclusiva

Frases cèlebres per promoure la igualtat de gènere

Hi ha moltes persones i organitzacions que treballen per assolir la igualtat de gènere, en tots els àmbits. No és una tasca fàcil ni senzilla, ja que les diferències culturals, el difícil accés a l’educació o les creences culturals tradicionals de molts països dificulten que es dugui a terme aquesta tasca.

És una tasta per fer a la majoria dels països del món i, en els darrers anys, s’han fet avenços en la igualtat de gènere i en la discriminació a la dona, però encara queda molt per fer.

Durant la història, moltes persones a través de publicacions, pel·lícules, llibres o cançons, han esmentat aquesta discriminació.

Algunes frases rellevants de l’ODS 5:

 • “La igualtat de gènere és més que un objectiu en ell mateix. És una condició prèvia per fer front al repte de reduir la pobresa, promoure el desenvolupament sostenible i la construcció d’un bon govern” – Kofi Annan, diplomàtic ghanès.
 • “No hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment” – Virginia Wolf, escriptora britànica.
 • “No puc dir si les dones són millors que els homes, però puc dir, sens dubte, que no són pitjor” – Golda Meir, primera dona ministra a Israel.
 • “Si algú considera estar limitat pel seu gènere, raça o origen, es tornarà encara més limitat” – Carly Fiorina, política dels Estats Units.
 • “Anomenar les dones “el sexe feble”, és una calúmnia; és la injustícia de l’home cap a la dona” – Ghandi.
 • “El problema de la dona sempre ha estat un problema dels homes” – Simone de Beauvoir, professora i filòsofa francesa.
 • “La nostra societat és masculina i fins que no hi entri la dona, no serà humana” – Henrik Johan Ibsen, actor noruec.
 • “Tots els homes haurien de ser feministes. Si els homes es preocupen pels drets de les dones, el món serà un lloc millor” – John Legend, cantant dels Estats Units.
 • “Davant Déu, tots som igualment savis i igualment insensats” – Albert Einstein, científic alemany.
 • “La igualtat envers la dona és progrés per a tothom” – Ban Ki-Moon. exsecretari de l’ONU.
 • “Jo no dic que tots siguin iguals en la seva habilitat, caràcter o motivacions, però sí que afirmo que haurien de ser iguals en la seva oportunitat per desenvolupar el propi caràcter, la seva motivació i les seves habilitats” – John Fitgerald Kennedy, expresident dels Estats Units.

Pàgines relacionades per trobar més informació:

Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona

Llibres sobre igualtat de gènere

Comparteix!


Articles relacionats

Drets humans

Què és la Declaració Universal dels Drets Humans

La Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH), és un document global on els països acorden certa igualtat i llibertat que protegeix els drets de tota persona a qualsevol lloc del ...
Llegeix Més
Igualtat de gènere ODS 5

La Igualtat de Gènere i l’Empoderament de la Dona ODS 5

Aconseguir la igualtat dels gèneres i l'apoderament de les dones i les nenes és l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 de l'Agenda 2030. Els ODS, en conjunt, construeixen el futur que ...
Llegeix Més
La fi de la pobresa ods1

La Fi de la Pobresa al Món ODS 1

La fi de la pobresa és l'Objectiu 1, ODS 1, de les Nacions Unides previst a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Aquest Acord es va dur a terme el ...
Llegeix Més
Thomas Malthus i malthusianisme

Qui era Thomas Malthus? Definició de Malthusianisme

Quan es parla de la possible fi de la humanitat, podem sentir parlar de Thomas Malthus. El creixement de la població mundial ja preocupava antics pensadors. Què passaria si la ...
Llegeix Més

Anabel Cuadrado Bravo

Anabel Cuadrado

Redactora i Community Manager
"Fes alguna cosa avui que el teu jo del demà agraeixi"
Convençuda del poder que tenen les paraules, escric per comunicar i divulgar contingut sobre sostenibilitat, impacte social i ambiental, innovació, educació,... sobre tot el que pugui motivar-me a seguir endavant amb el meu propòsit i estigui d'acord amb els meus valors i passions .
LinkedIn

Article traduït al català per Quim Gutiérrez Villach

Deixa un comentari

Últims articles