Població mundial: Quan serà la fi de la humanitat


Actualitzat el 4 de juny de 2023

Al llarg de la història s’han fet servir diverses fórmules per predir el creixement de la humanitat. La població mundial és un tema crític que afecta no només el nostre present, sinó també el nostre futur. A més, el creixement populacional té implicacions significatives en termes de pressió sobre els recursos naturals, canvi climàtic i pobresa.

Per tant, és important entendre els factors que impulsen el creixement poblacional, així com les estratègies per controlar-lo. Finalment, és crucial preguntar-se quin futur ens espera: una població estabilitzada o una nova explosió demogràfica. En aquest article explorarem aquests temes crítics i analitzarem els desafiaments i les oportunitats a què ens enfrontem en el futur.

La població mundial arriba als 8.000 milions d’habitants

Des del 2022, el planeta compta amb una població de 8000 milions de persones. Segons el Fons de Població de l’ONU, les millores a la salut han estat clau per assolir aquesta xifra, ja que han aconseguit reduir la mortalitat i augmentar l’esperança de vida a nivell global. Tot i això, l’ONU alerta sobre la necessitat de protegir les persones i el planeta, especialment les més vulnerables.

El secretari general de les Nacions Unides va advertir que si no es redueix la bretxa entre rics i pobres, ens enfrontarem a un món de 8000 milions de persones ple de tensions i conflictes. Tot i que la població mundial continuarà creixent fins a assolir els 10.400 milions de persones el 2080, el ritme general de creixement està disminuint. La majoria del creixement es concentra a països pobres, especialment a l’Àfrica subsahariana, parts d’Àsia i Amèrica Llatina. Per tant, el Fons destaca la importància d’assegurar una bona qualitat de vida per a tothom, independentment de si la població d’un país creix o disminueix.

Población actual
  • S’espera assolir els 9 mil milions el 2037 i 10 mil milions de persones l’any 2058.
  • Es va duplicar la població en 40 anys des del 1959 (3 mil milions) fins al 1999 (6 mil milions).
  • Actualment es creix a un ritme del voltant del 0,84% anual, sumant 67 milions de persones a l’any al total.
  • La taxa de creixement va assolir el punt màxim a finals de la dècada de 1960, quan va ser del 2,09%.
  • La taxa de creixement està disminuint actualment i es preveu que continuï disminuint en els propers anys (assolint menys del 0,50% el 2048, arribant a 0 el 2086 i disminuint en -0,11% el 2100).
  • Amb la revolució industrial es va produir un gran canvi: mentre que s’havia necessitat tota la història de la humanitat fins a l’any 1800 perquè la població mundial arribés als 1.000 milions, el segon bilió es va aconseguir en només 130 anys (1930), el tercer en 30 anys (1960), el quart mil milions en 15 anys (1974), el cinquè mil milions en 13 anys (1987), el sisè mil milions en 11 anys (1998), el setè mil milions i el vuitè mil milions a 12 anys cadascun (2010 i 2022). Només durant el segle XX, la població mundial ha crescut de 1.650 milions a 6.000 milions.

Quan serà la fi de la humanitat?

El futur de la població mundial dependrà d’una varietat de factors, incloent-hi taxes de fertilitat, mortalitat, immigració i canvi climàtic. A més, la humanitat està en constant evolució i desenvolupament i és possible que sorgeixin solucions innovadores per abordar els desafiaments que enfronta. Per tant, no es pot proporcionar una predicció precisa sobre quan serà la fi de la humanitat.

Al llarg de la història s’han fet servir diferents fórmules i models de creixement poblacional per predir el nostre futur.

Què són els models de creixement poblacional?

Els models de creixement poblacional són fórmules matemàtiques que s’utilitzen per predir com canviarà la població d’una àrea geogràfica amb el temps. Aquests models es basen en diferents factors, com ara la taxa de natalitat, la taxa de mortalitat, la immigració i l’emigració.

Hi ha diferents tipus de models de creixement poblacional, cadascun amb les seves pròpies suposicions i limitacions. Alguns exemples inclouen:

  • Models de creixement exponencial Aquests models assumeixen que la taxa de creixement de la població és constant i es basa en l’equació matemàtica de creixement exponencial.
  • Models de creixement logístic Aquests models assumeixen que el creixement de la població es desaccelera a mesura que la població s’acosta a la seva capacitat de càrrega.
  • Models de creixement estacionari Aquests models assumeixen que el creixement de la població s’estabilitza a un nivell constant a causa d’un equilibri entre la natalitat i la mortalitat.
  • Models de projecció de població Aquest tipus de models es basen en les tendències històriques de la natalitat, la mortalitat i la migració, per predir com canviarà la població en el futur.

Cadascun d’aquests models té les seves pròpies limitacions i s’han de fer servir amb precaució, ja que els models de creixement poblacional són simplificacions de la realitat i no poden predir amb precisió el creixement o decreixement de la població.

Quines fórmules es fan servir per predir el creixement o decreixement de la població?

Una de les fórmules més comunes per predir el creixement o decreixement de la població és la fórmula de creixement exponencial , en forma de “J” també coneguda com la fórmula de Malthus. Aquesta fórmula és:

Pt = Po xe^(rt)

On Pt és la població en un moment donat, Po és la població inicial, i és una constant matemàtica (aproximadament 2.718), r és la taxa de creixement de la població it és el temps transcorregut.

Gràfic de catàstrofes malthusianes

Una altra fórmula comuna és la fórmula de creixement geomètric , de forma lineal, que es calcula com:

Pt = Po x (1 + r)^t

On Pt és la població en un moment donat, Po és la població inicial, r és la taxa de creixement de la població it és el temps transcorregut.

Aquests dos models suposen que la taxa de creixement és constant i s’aplica de manera uniforme a tota la població. Són models idealitzats i en realitat el creixement de la població sol ser més complex i depèn de factors com la mortalitat, la fecunditat i la migració. La principal diferència entre els dos models és la manera com representen el creixement de la població en el temps. La fórmula de creixement geomètric ho fa multiplicant la població inicial per un factor que depèn de la taxa de creixement i el temps, mentre que la fórmula de creixement exponencial representa el creixement de la població com a funció exponencial del temps.

La fórmula de creixement de la població de Verhulst , en forma de «S» també coneguda com a model logístic, que es calcula com:

Pt = K / (1 + (K/Po -1)e^(-r*t))

On K és la capacitat de càrrega, Po és la població inicial, r és la taxa de creixement it és el temps transcorregut. Aquest model suposa que la taxa de creixement disminueix a mesura que la població s’acosta a la capacitat de càrrega. En aquest model de creixement logístic , la capacitat de càrrega s’utilitza com un factor per predir com la població s’aproxima al límit sostenible. 

Models creixement poblacional

També s’utilitzen diferents models matemàtics i estadístics per predir el creixement o decreixement de la població, com ara les projeccions de població basades en les taxes de fecunditat i mortalitat, entre d’altres.

Què és la capacitat de càrrega?

La capacitat de càrrega és un terme utilitzat en ecologia i gestió ambiental per descriure la quantitat màxima d’una espècie o una població que un hàbitat o un ecosistema pot sostenir de manera sostenible. Aquesta capacitat es veu afectada per diversos factors, incloent-hi la mida de l’hàbitat, la disponibilitat de recursos, la competència entre espècies i els impactes ambientals.

La capacitat de càrrega també és utilitzada per descriure la capacitat dels sistemes naturals per resistir i recuperar-se de la pressió humana. Per exemple, la capacitat de càrrega d’un riu fa referència a la quantitat d’aigua que es pot prendre sense causar danys significatius al medi ambient.

En resum, la capacitat de càrrega és un concepte utilitzat per descriure la quantitat màxima d’una espècie o població que un hàbitat o un ecosistema pot sostenir de manera sostenible i és un factor important en l’ecologia i la gestió ambiental.

Què és l’equació IPAT?

L’equació IPAT és una equació que es fa servir per analitzar la relació entre l’impacte ambiental i les tres variables: la població, el consum per càpita i la tecnologia. L’equació IPAT és:

Impacte ambiental = Població x Consum per càpita x Tecnologia

On la població representa el nombre de persones en una àrea geogràfica, el consum per càpita representa el consum de recursos i la producció de residus per persona, i la tecnologia representa l’eficiència amb què s’utilitzen els recursos i es manegen els residus.

L’equació IPAT suggereix que l’impacte ambiental és el resultat de la interacció entre aquestes tres variables i que qualsevol pot contribuir a augmentar o disminuir l’impacte ambiental. Per exemple, si es vol reduir l’impacte ambiental, es poden prendre mesures per reduir la població, reduir el consum per càpita o millorar la tecnologia.

Decreixement poblacional sobtat: Què és un punt de crisi?

En el context del creixement poblacional i la fórmula IPAT, un punt de crisi, semblant a una catàstrofe malthusiana, pot referir-se a un moment en què la demanda de recursos i la pressió sobre el medi ambient assoleixen un nivell crític que posa en perill la capacitat de la Terra per sostenir la població humana. Això pot ser causat per un creixement demogràfic ràpid, un consum desmesurat de recursos o una emissió excessiva de gasos d’efecte hivernacle. Si no es prenen mesures per abordar aquests problemes, es poden produir conseqüències greus, com l’escassetat d’aliments i aigua, la degradació del medi ambient i el canvi climàtic. Per tant, és important considerar l’impacte de la població humana sobre el medi ambient i buscar solucions sostenibles per al creixement poblacional.

Població mundial

Factors que afecten el creixement poblacional: tecnologia, economia i medi ambient

El creixement populacional és un fenomen complex que depèn d’una sèrie de factors. La tecnologia, l’economia, el medi ambient i altres factors són crucials per determinar el ritme de creixement de la població. La tecnologia juga un paper important en el control de la natalitat i la mortalitat, mentre que l’economia pot influir en la taxa de natalitat en augmentar el nivell de vida de la població i millorar l’accés a serveis de salut.

A més, el medi ambient també exerceix una influència crucial en el creixement populacional. La degradació ambiental, la manca de recursos naturals i el canvi climàtic poden tenir un impacte significatiu a la població i el creixement d’aquesta. D’altra banda, un medi ambient saludable i sostenible pot contribuir a un creixement populacional sostenible i equilibrat. És important destacar que tots aquests factors estan interrelacionats i tenen un impacte mutu sobre el creixement poblacional, per la qual cosa és fonamental considerar-los junts en analitzar la dinàmica demogràfica.

Els sistemes universals d’atenció mèdica afavoreixen una vida més longeva i per tant augmenta la població no per la natalitat sinó a causa del gran nombre de persones grans.

Conseqüències del creixement poblacional: pressió sobre recursos naturals, canvi climàtic i pobresa

El creixement populacional pot tenir greus conseqüències per al medi ambient i la societat. Una de les preocupacions més grans és la pressió sobre els recursos naturals, ja que una població en augment significa una demanda més gran d’aliments, aigua, energia i altres recursos vitals. Això pot resultar en la degradació del medi ambient i l’escassetat de recursos, cosa que alhora pot provocar conflictes, pobresa i altes taxes de malnutrició.

A més, el creixement populacional també pot tenir un impacte significatiu en el canvi climàtic. L’emissió de gasos d’efecte hivernacle i la degradació ambiental són dues de les causes més grans del canvi climàtic i són directament influenciades per la població. La pobresa també és una conseqüència important del creixement poblacional, especialment als països en desenvolupament on la pressió sobre els recursos naturals i la manca d’oportunitats econòmiques poden empitjorar encara més la situació de la població. Per tant, és important considerar les conseqüències del creixement poblacional i prendre mesures per abordar-les de manera efectiva.

Estratègies per controlar el creixement poblacional: educació, planificació familiar i desenvolupament econòmic

El control del creixement populacional a nivell mundial és una tasca crucial per garantir un futur sostenible per a la humanitat. Hi ha diverses estratègies que poden ajudar a controlar el creixement poblacional, incloent-hi l’educació, la planificació familiar i el desenvolupament econòmic. L’educació és un factor clau per al control del creixement poblacional, ja que brinda a la població informació i habilitats per prendre decisions informades sobre la reproducció i la salut. La planificació familiar també és una estratègia important per al control del creixement poblacional, ja que proporciona a les persones la llibertat i el control sobre la reproducció i el futur.

A més, el creixement econòmic també pot contribuir al control del creixement populacional en millorar la qualitat de vida de la població i reduir la taxa de natalitat. Una economia pròspera i sostenible pot brindar a les persones accés a serveis de salut, educació i oportunitats econòmiques, cosa que pot influir en la taxa de natalitat. Per tant, és important abordar el creixement poblacional de manera integral i considerar múltiples estratègies per assolir un resultat efectiu.

Quin futur ens espera: una població estabilitzada o una nova explosió demogràfica?

És difícil predir amb certesa quin futur ens espera en termes de creixement populacional. No obstant això, sense ser catastròfics hi ha dos escenaris possibles: una població estabilitzada o una nova explosió demogràfica. Al primer escenari, la població mundial podria assolir un equilibri a mesura que la taxa de natalitat disminueixi i la taxa de mortalitat augmenti. Aquest escenari podria ser el resultat d’una combinació de factors, com l’educació, la planificació familiar, l’accés a serveis de salut pública i el desenvolupament econòmic.

D’altra banda, una nova explosió demogràfica podria passar si els factors que impulsen el creixement populacional no s’aborden adequadament. Per exemple, la manca d’accés a sistemes de salut i l’educació, així com les polítiques públiques inadequades, podrien contribuir a augmentar la taxa de natalitat i disminuir la taxa de mortalitat. Aquest escenari podria tenir greus conseqüències per a la sostenibilitat del planeta i la qualitat de vida de les persones. Per tant, és important abordar de manera proactiva els factors que impulsen el creixement populacional per garantir un futur sostenible.

Et pot interessar: Què és la Declaració Universal dels Drets Humans

Quina és la diferència entre demografia i població?

La demografia és una disciplina científica que s’encarrega de l’estudi de la població, incloent-hi la mida, l’estructura, el creixement, la distribució i els canvis en el temps. La demografia analitza les dades demogràfiques, com la natalitat, la mortalitat, la migració i l’envelliment, per entendre les tendències i patrons a la població, i utilitza aquesta informació per predir com es veurà la població en el futur.

D’altra banda, la població fa referència a un conjunt de persones que viuen en una àrea geogràfica específica, ja sigui un país, una ciutat, una regió o una comunitat. La població pot ser mesurada en termes de mida, densitat, estructura per edat i gènere, i característiques socioeconòmiques. La demografia s’enfoca a l’estudi de la població, mentre que la població és l’objecte d’estudi.

Informació addicional de l’ONU: World Population Prospects 2022

Comparteix!


Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable.
Més sobre mí

Feu un comentari


Articles relacionats

Regal sostenible ecològic

Idees de regals sostenibles i ecològics

Els regals sostenibles, ecològics, sense plàstic o fets amb materials reciclats són millors per al medi ambient i també per a la butxaca. Per què? Perquè comprar regals responsables vol ...
Sobirania alimentària

Què és la sobirania alimentària? Dret a l’alimentació

En un món cada cop més interconnectat, la qüestió de com produïm, distribuïm i consumim els nostres aliments ha esdevingut un tema de vital importància. En aquest context, emergeix el ...
Publicitat creativa ética

Comunicació i publicitat creativa, ètica i responsable

En un món on el nombre d'anuncis a què estem exposats cada dia és sorprenent, és important comprendre les tècniques que fan que alguns anuncis siguin més eficaços que altres ...
Cursos Sostenibilitat

Cursos gratuïts sobre Sostenibilitat: Educació en línia

Si vols aprendre els conceptes bàsics sobre la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible potser algun d'aquests cursos en línia gratuïts et seran d'utilitat. Aquests cursos de formació a distància t'ajudaran ...
Refugiats climàtics

Refugiats climàtics: El cost humà del canvi climàtic

Els desastres naturals, el canvi climàtic i la degradació ambiental provoca que moltes persones a tot el món es vegin obligades a abandonar els seus llocs de residència habituals. Tot ...
Educació recursos ODS

Recursos educatius i didàctics sobre els ODS

Actualment, cada vegada és més important educar sobre la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per tal de conscienciar sobre aquesta temàtica, han sorgit nombrosos recursos educatius i ...
Thomas Malthus i malthusianisme

Qui era Thomas Malthus? Definició de Malthusianisme

Quan es parla de la possible fi de la humanitat, podem sentir parlar de Thomas Malthus. El creixement de la població mundial ja preocupava antics pensadors. Què passaria si la ...
Població mundial Terra

Població mundial: Quan serà la fi de la humanitat

Al llarg de la història s'han fet servir diverses fórmules per predir el creixement de la humanitat. La població mundial és un tema crític que afecta no només el nostre ...
Drets humans

Què és la Declaració Universal dels Drets Humans

La Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH), és un document global on els països acorden certa igualtat i llibertat que protegeix els drets de tota persona a qualsevol lloc del ...
La fi de la pobresa ods1

La Fi de la Pobresa al Món ODS 1

La fi de la pobresa és l'Objectiu 1, ODS 1, de les Nacions Unides previst a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Aquest Acord es va dur a terme el ...