Què és la Contaminació Ambiental? Causes i Conseqüències

Actualitzat el 16 de març de 2023

En els últims anys, cada vegada són més les organitzacions i governs que dirigeixen les seves polítiques i accions a la mitigació de la contaminació ambiental. Desenvolupen accions sostenibles i sustentables que són d’interès per a millorar la qualitat de vida de tota la humanitat. Però la majoria de productes disponibles als supermercats generen contaminació de manera directa o indirecta. Quin planeta volem deixar per a les següents generacions?

La contaminació de l’entorn és des de finals de segle XX un dels problemes més preocupants que ens afecta a tots, per tant, no pot ser concebuda només com el deteriorament dels sòls, de l’aire i de l’aigua, ja que transcendeix aquestes esferes, sent l’ésser humà el causant de tot el que afecta el medi que l’envolta i el constitueix.

Si vols saber més de la contaminació ambiental, sobre les seves causes i les seves conseqüències, no deixis de llegir aquest article.

Què és la contaminació ambiental?

La contaminació ambiental o pol·lució és una alteració negativa en el medi ambient, provocada per organismes nocius i perjudicials, físics, químics o biològics, originats principalment per l’activitat humana. Els contaminants impacten de manera negativa en l’estat natural de l’entorn, en els ecosistemes i organismes vius que a la Terra cohabiten, plantes, animals, éssers humans i els seus elements, aire, aigua i sòl.

Aquests components nocius amb efectes negatius són producte de l’activitat humana a la Terra a petita i gran escala, tenint com a conseqüència destacable:

 • Alliberament a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle.
 • L’explotació desmesurada dels recursos naturals.

La pol·lució en menor mesura, pot procedir de forma natural a causa de terratrèmols, erupcions volcàniques o altres fenòmens geològics o atmosfèrics com la calitja amb partícules en suspensió.

Què és allò que més contamina l’ambient?

Hi ha moltes coses que poden contaminar el medi ambient, i el grau de contaminació pot variar depenent del lloc i de les activitats humanes que es duguin a terme en aquesta àrea. En general, la crema de combustibles fòssils, com el petroli i el gas natural, és una de les principals fonts de contaminació ambiental, ja que allibera diòxid de carboni i altres gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera. Aquests gasos contribueixen al canvi climàtic i poden tenir efectes perjudicials a la salut humana i al medi ambient. Altres fonts comunes de contaminació ambiental inclouen la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl, així com la generació excessiva de residus sòlids.

Què podem fer per evitar la contaminació ambiental?

Per sort, hi ha moltes coses que podem fer per evitar la contaminació ambiental. Alguns suggeriments són: reduir l’ús de vehicles privats i fer servir mitjans de transport més nets i sostenibles, com ara bicicletes o transport públic; separar els nostres residus de manera adequada per facilitar-ne el reciclatge; evitar cremar escombraries, ja que això pot alliberar diòxid de carboni i altres contaminants perillosos a l’atmosfera; i apagar els llums i altres dispositius elèctrics quan no estiguem utilitzant-los per reduir el consum d’energia i disminuir les nostres emissions de gasos d’efecte hivernacle. També és important recolzar les iniciatives i polítiques ambientals que busquin protegir el medi ambient i reduir la contaminació.

La pol·lució és un problema mediambiental global

La contaminació ambiental és un dels problemes mediambientals globals més preocupants de segle XXI i la solució cada vegada és més difícil. Tots els éssers humans han de treballar en conjunt per mitigar els impactes ambientals, sense importar l’edat, l’estrat social, el nivell educatiu, la religió… Tant la població general, com els polítics han de fer tot el possible per la sostenibilitat del planeta.

El canvi climàtic és un problema que afecta tota la humanitat i a tots els organismes que cohabiten a la Terra. I tot i les polítiques que s’han implementat, l’escalfament global segueix creixent, com també augmenten els gasos d’efecte hivernacle.

Tot aquest panorama resulta un gran problema mediambiental a escala global, sense límit de fronteres, governs ni ideologies.

Els alts nivells de contaminació no són responsabilitat només d’un continent, dels països desenvolupats, del sector industrial o de les persones que utilitzen un automòbil, són responsabilitat de tots els que viuen a la Terra, i fer alguna cosa per solucionar-ho no és negar-se al progrés, tot el contrari és evolucionar amb polítiques sostenibles.

 • «No tindrem una societat si destruïm el medi ambient» (Margaret Mead).

Noves Directrius mundials de l’OMS sobre la qualitat de l’aire 2021

En 2021 s’han actualitzat i reduït els nivells recomanats de contaminació de l’aire per l’organització mundial de la salut.

 • partícules en suspensió de menys de 2,5 micres de diàmetre (PM₂,₅): 5 µg/m3 de mitjana a l’any (15 µg/m3 en 24 hores)
 • partícules de menys de 10 micres (PM₁₀): 15 µg/m3 de mitjana a l’any (45 µg/m3 en 24 hores)
 • ozó (O₃): 60 µg/m3 en 8 hores
 • diòxid de nitrogen (NO₂): 10 µg/m3 a l’any
 • diòxid de sofre (SO₂): 40 µg/m3 en 24 hores
 • monòxid de carboni (CO): 4 mg/m3 en 24 hores (Atenció: es mesura en mg, no en µg)

Document publicat per la Societat Internacional d’Epidemiologia Ambiental.

Què és l’índex de la qualitat de l’aire AQI?

L’Índex de Qualitat de l’Aire (AQI) és una escala de valors per representar el risc de la contaminació de l’aire sobre la salut. L’AQI amb una escala de 0 a 500, es divideix en 6 categories:

 • 0 a 50: Bona de color Verd
 • 51 a 100: Moderada de color Groc
 • 101 a 150: Insalubre per a grups sensibles de color Taronja
 • 151-200: Insalubre de color Vermell
 • 201 a 300: Molt insalubre de color Morat
 • 301-500: Perillosa de color granat

Principals fonts i causes de la contaminació ambiental

La principal causa de la contaminació ambiental és la influència de l’home sobre el medi ambient.

A continuació, detallem les diferents causes de la contaminació ambiental segons els principals tipus de contaminació:

Contaminació hídrica (de l’aigua)

L’aigua contaminada provoca morts i transmet malalties segons l’OMS. Algunes de les causes de la contaminació de l’aigua són:

 • La desforestació: la tala indiscriminada i excessiva d’arbres, pot contaminar i esgotar les fonts d’aigua potable.
 • Activitats industrials, agrícoles i ramaderes: per abocar productes químics i metalls pesants. Els abocaments industrials causen múltiples tipus de contaminació.
 • Escombraries i abocaments d’aigües fecals: més del 80% de les aigües negres arriben als rius, aigües subterrànies o al mar.
 • Trànsit marítim: per l’emissió de deixalles contaminants al mar.
 • Vessaments de petroli o altres combustibles fòssils.

Contaminació del sòl

Algunes de les causes de la contaminació del sòl són:

 • Abocament de metalls pesants no degradables, procedents d’indústries.
 • L’agricultura intensiva fa servir excessivament els pesticides, herbicides i substàncies perilloses que perjudiquen el sòl.
 • Filtracions de compostos químics procedents del clavegueram o pous cecs.

Els contaminants orgànics persistents (COP), són substàncies químiques resistents a la degradació. Són bioacumulables i per això augmenten de concentració a la cadena tròfica.

Contaminació per escombraries

Les escombraries disperses són un problema creixent a les grans aglomeracions de població. Les causes comunes de la contaminació per escombraries són:

 • Abandonament de residus urbans o industrials a la naturalesa de forma incorrecta.
 • Abocadors d’escombraries il·legals.
 • Ús excessiu del plàstic.
 • Reciclatge de recursos insuficient.

Contaminació atmosfèrica de l’aire

La pol·lució atmosfèrica repercuteix negativament, especialment sobre la salut humana. L’aire contaminat conté partícules sòlides suspeses i gasos perjudicials. Algunes de les causes de la contaminació de l’aire són:

 • A la llar: la crema de fusta o combustibles fòssils i l’ús de químics.
 • A la indústria: emissió de partícules fines, compostos orgànics volàtils (COV) i CO2 per la crema de combustibles fòssils.
 • Restes de construcció: Les runes, el PVC o l’amiant mai s’han d’abandonar a la natura.
 • A l’energia: producció d’energia no renovable.
 • Al sector del transport: emissions de carboni negre, diòxid de carboni (CO2), òxids de nitrogen com l’òxid nítric (NO) i el diòxid de nitrogen (NO2).
 • Al sector de l’agricultura: el bestiar com a productor de metà i amoníac, la crema de residus i la desforestació indiscriminada.
 • Residus no reciclats: crema de deixalles orgàniques i inorgànics en abocadors.

Contaminació marina

La contaminació marina o contaminació del mar i oceans s’ha intensificat els darrers anys per culpa de l’ús desproporcionat del plàstic. Els ecosistemes marins pateixen abocaments industrials, agrícoles i residus de ciutats costaneres procedents d’activitats humanes.

Alguns contaminants nocius per a la biodiversitat marina són els fertilitzants químics, detergents, hidrocarburs, aigües residuals, herbicides, plaguicides, a més dels sòlids principalment de plàstic.

Contaminació urbana

La contaminació urbana és la que es produeix a les ciutats, generada principalment pel trànsit i emissions industrials. La salut dels habitants està en risc per l’alta contaminació atmosfèrica i la qualitat baixa de l’aire que produeix malalties respiratòries agudes. Els nivells de contaminació elevats a les zones urbanes augmenten el risc de mortalitat. Les mesures de prevenció implementades a moltes ciutats catalanes contra la contaminació de l’aire pretenen millorar la salut pública.

Contaminació acústica

La contaminació acústica és l’excés de soroll. Els sons constants de volum alt, causen molèsties i perjudiquen la salut.

 • Autopistes
 • Aeroports
 • Música
 • Construcció
 • Indústria

Contaminació lumínica

La il·luminació excessiva durant la nit afecta alguns ecosistemes nocturns. Les ciutats són la principal font de contaminació lumínica.

Contaminació tèrmica

Alterar la temperatura d’un ecosistema té conseqüències negatives. Tant augmentar com reduir la temperatura d’un hàbitat, afecta negativament als seus éssers vivents. La contaminació tèrmica és produïda principalment per vessaments en processos industrials.

Contaminació visual

La contaminació estètica o visual es dona quan alguns elements afecten o pertorben l’estètica d’un lloc. Aquest impacte ambiental pot afectar la salut de les persones.

Com es pot observar, les causes que produeixen la contaminació ambiental són diverses, però no impossibles de reduir.

Conseqüències de la contaminació ambiental

A continuació enumerarem algunes de les conseqüències més importants que generen els agents contaminants que afecten sobretot a l’escalfament global per l’efecte hivernacle:

Augment del nivell del mar

Amb l’increment de la temperatura a la superfície terrestre han començat a desgelar les glaceres polars. El desglaç incrementa la massa d’aigua de l’oceà i del mar. Això és perjudicial i perillós per a les ciutats que es troben al límit o sota el nivell del mar.

Onades de calor

L’increment de la temperatura atmosfèrica ha condicionat de manera negativa la vida de milions de persones a escala mundial. Les onades de calor ocasionen multitud d’incendis forestals.

Tempestes

En augmentar la temperatura dels oceans, es generen tempestes més intenses, amb greus conseqüències. El nombre creixent d’huracans que s’han generat en els últims anys es deu a l’augment de la contaminació.

Pluja àcida

Alguns contaminants gasosos provoquen precipitacions de pluja àcida carregades de químics corrosius, perjudicials per a les plantes i el sòl.

Sequera

En augmentar la calor atmosfèrica disminueixen les reserves d’aigua dolça. Cada vegada les sequeres són més extenses i duradores.

Efectes nocius dels contaminants atmosfèrics, físics, químics i biològics

Efectes de la contaminació en la salut d’humans, animals i plantes

La contaminació és la causa de moltes malalties greus en éssers humans, plantes i animals. La contaminació de l’aire i l’aigua provoca milions de morts a persones de tot el món a l’any. Segons l’Organització Mundial de la Salut, 7 milions de defuncions anuals són atribuïbles a la contaminació atmosfèrica. Malgrat tot, els límits permesos per la Unió Europea són superiors a les recomanacions de l’OMS. Alterar l’equilibri natural de l’entorn comporta la pèrdua de biodiversitat.

Espècies en perill d’extinció (fauna i flora)

La desertificació, la desforestació indiscriminada, el mal ús del sòl i l’increment de les temperatures oceàniques han fet que minvin i desapareguin diferents espècies a la Terra, afectant el seu valor biològic i la diversitat del planeta.

La destrucció d’ecosistemes incideix també de manera negativa en la vida dels éssers humans.

Contaminació dels rius, llacs, mars i oceans

Els mars, oceans, rius, llacs i aigües subterrànies pateixen la contaminació de forma constant i preocupant. Els plàstics, microplàstics i els abocaments tòxics deterioren les aigües afectant els animals aquàtics que els habiten, com peixos, mamífers marins i aus.

Increment del forat a la capa d’ozó

El creixement del forat de la capa d’ozó, incrementa la radiació ultraviolada i augmenta la temperatura atmosfèrica. La mida del forat de la capa d’ozó en els últims anys ronda els 20.000.000 de km2.

Qualitat de l’aire

L’aire que respirem pot afectar greument la salut de persones i animals. Els combustibles fòssils són els principals contaminants atmosfèrics, que contribueixen a l’augment de malalties cardiovasculars, respiratòries i càncer de pulmó.

 • «La Terra proveeix prou per satisfer les necessitats de cada home, però no l’avarícia de cada home» (Mahatma Gandhi).

Com prevenir les emissions contaminants?

Per disminuir la contaminació ambiental i reduir les emissions contaminants es recomana:

 1. Fomentar l’educació ambiental en tots els nivells educatius i escenaris socials.
 2. Promoure l’ús de transport públic eco amigable i la mobilitat sostenible.
 3. Reciclar a petita, mitjana i gran escala.
 4. Potenciar l’ús d’energies renovables.
 5. Gestionar els recursos naturals de manera responsable: aigua, sòl, minerals, fauna, flora, etc.
 6. Reduir el consum energètic.
 7. Millorar la gestió dels materials i residus perillosos.
 8. Consumir de forma responsable.
 • “Planta un arbre i estaràs sembrant consciència”.

Tots podem col·laborar per reduir el dany que li causem a la Terra i que ens causem a nosaltres mateixos.

Quins teixits sostenibles són semblants al lyocell? Alternatives

Hi ha diversos teixits sostenibles que són similars al lyocell quant a la seva producció i propietats. Alguns exemples d’aquests teixits són el cotó orgànic, el bambú, el polièster reciclat, el cànem, el lli i la viscosa. Igual que el lyocell, aquests teixits es produeixen a partir de fonts renovables i es poden reciclar fàcilment, cosa que els converteix en una opció sostenible per a la producció de roba i accessoris. A més, igual que el lyocell, aquests teixits solen ser suaus al tacte i resistents.

Comparteix!


Articles relacionats

Plàstic a la platja és contaminació ambiental

Què és la Contaminació Ambiental? Causes i Conseqüències

En els últims anys, cada vegada són més les organitzacions i governs que dirigeixen les seves polítiques i accions a la mitigació de la contaminació ambiental. Desenvolupen accions sostenibles i ...
Llegeix Més
Agricultura regenerativa del sòl

L’agricultura regenerativa: Regeneració del sòl

L'agricultura regenerativa és un enfocament innovador per a la producció d'aliments saludables basat en la regeneració de la fertilitat del sòl. A través de pràctiques sostenibles com la rotació de ...
Llegeix Més
Deforestació causes i conseqüències

Desforestació: Causes, Conseqüències i Solucions

La desforestació és una pràctica que implica l'eliminació de boscos i la conversió d'àrees boscoses a terres per a l'agricultura, la ramaderia, la mineria i altres activitats humanes. Tot i que ...
Llegeix Més
Pluja àcida

Què és la pluja àcida? Causes i conseqüències

La pluja àcida és un dels problemes ambientals més coneguts i temuts. És un fenomen que es produeix quan els gasos contaminants, especialment els òxids de sofre i nitrogen, reaccionen ...
Llegeix Més
Tarántula, un dels Animals en Perill d'Extinció

Animals en Perill d’Extinció que Trobaràs a Faltar

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d'extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d'animals ...
Llegeix Més
Petjades a la sorra representant la petjada ecològica

Què és la Petjada Ecològica?

La petjada ecològica és un terme que necessita més difusió, per generar consciència en sostenibilitat. Els nostres hàbits de consum tenen un impacte ambiental que no veiem. Quants planetes necessitaríem ...
Llegeix Més
Llibres sostenibilitat

10 Llibres recomanats sobre Sostenibilitat i Ecologia

Aquesta és una recopilació dels millors llibres sobre la sostenibilitat, el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Són llibres referents per llegir, regalar, aprofundir i entendre tot allò relacionat amb ...
Llegeix Més
Parc Nacional protegit

Els Parcs Nacionals Són Espais Protegits

Classificació dels espais protegits. Quins són els Parcs Nacionals a Espanya i a Catalunya? Qui en té cura? On són? Com preservar-los? Per què protegir-los? On comprar entrades? Com funcionen? ...
Llegeix Més
Spray aerosol amb cel. Capa d'ozó.

Què és i Quin és l’Estat Actual de la Capa d’Ozó

Fa anys que es parla d'una estabilització o d'una millora de la capa d'ozó. Quin és l'estat actual? Quina és la definició de la capa d'ozó? Quins són els gasos ...
Llegeix Més
Gronxador ecològic Sostenible o Sustentable

Sostenible o Sustentable, Quina diferència hi ha?

¿Sostenible o sustentable? Cada dia són més habituals aquests conceptes, però hi ha alguna diferència? Volem sortir de dubtes d'una vegada per totes. Si es busca informació, la confusió i ...
Llegeix Més

Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn

Deixa un comentari