Cases Ecològiques o BioConstrucció

La construcció de cases ecològiques està en auge a tot el món. Si has arribat fins aquesta pàgina potser és perquè vols fer reformes a la teva casa actual, comprar-te’n una, o fer-te-la tu mateix. Es construeixen amb diferents materials en la recerca de la sostenibilitat, la responsabilitat i l’eficiència energètica. El preu de l’habitatge és molt variable segons el projecte, ja que depèn de molts factors, però si és eficient, ajuda a reduir despeses a llarg termini. Si hi ha una cosa que totes tenen en comú, sens dubte és que són molt boniques.

Arquitectura Sostenible

L’arquitectura sostenible tracta de buscar l’harmonia amb l’entorn, reduint l’impacte, facilitar l’estalvi i generar un benefici social. Perquè la inversió sigui rendible, ha de requerir el mínim d’energia possible i que sigui energia renovable.

Cases ecològiques bioconstrucció sostenible
Cases ecològiques

L’arquitectura verda estudia la il·luminació, les necessitats tèrmiques i la despesa energètica, per millorar l’habitabilitat i el confort. Un bon desenvolupament del projecte arquitectònic és vital per reduir costos en el present i en el futur.

D’una banda, la ciència, la tècnica, la tecnologia i la innovació ens ofereixen cases intel·ligents. Una casa domòtica pot ser totalment monitoritzada des d’aparells electrònics. Sensors poden ordenar moviments automàtics a finestres, cortines, llums… Tot es pot controlar a distància.

D’altra banda, l’arquitectura saludable, ofereix simplicitat i minimalisme. Les cases minimalistes compten amb espais clars i buits. Estructura simple i estil econòmic. Per als seus defensors, menys és més. Usen pocs colors, com el blanc, el negre i el gris. Viure amb moderació i sobrietat és un valor que aporta benestar i relaxació. És possible viure sense coses supèrflues innecessàries.

Nosaltres escolliríem un terme mitjà. Ens agrada una mica d’intel·ligència i variat en colors. Comoditat i alegria.

Disseny Sostenible o Ecodisseny

El disseny orgànic és la filosofia que integra l’harmonia de la naturalesa en l’arquitectura. Conscient de l’entorn que ens envolta, s’inspira de les formes de l’entorn, com plantes i animals. Màxima simplicitat amb principis ètics i de sostenibilitat.

Amb el mínim de processos productius, es resolen problemes a través de dissenys creatius i útils. L’ecodisseny i la tecnologia ecològica intenten millorar la vida de les persones i afavoreixen el desenvolupament sostenible.

Per tenir un ús racional dels recursos, l’ecodisseny busca la multifuncionalitat dels objectes. Si un objecte ens soluciona diferents necessitats és més ecològic.

L’art pobre o art povera és un moviment artístic de decoració amb objectes simples. Aquesta corrent estètica utilitza objectes de poc valor que provoquen emocions. Aquestes obres d’art s’allunyen de la tradició usant ferros, cordes, fustes, sacs i residus.

El Feng Shui és una antiga tècnica per equilibrar energies d’una casa. És l’art de millorar els espais per aconseguir el benestar.

Un jardí de rocalla o rocaille és una creació decorativa mitjançant roques, pedres i plantes de diferents mides i espècies. Tècnica molt utilitzada per als exteriors de cases ecològiques.

Construcció Sostenible o Bioconstrucció

La construcció sostenible és una manera de construir respectant la natura amb idees sostenibles. S’encarrega de reduir l’impacte durant els processos de construcció, durant el seu ús i també quan passi el seu enderrocament. Preveure el destí final dels residus també forma part de la bioconstrucció.

Un dels factors més importants en la bioconstrucció és definir l’orientació de l’habitatge. En funció de l’hemisferi on visquis, has d’escollir l’orientació que permeti entrar el màxim de sol a l’interior durant el període més fred.

A les cases ecològiques s’apliquen materials de baix impacte ambiental i materials d’origen vegetal.

La maçoneria o mamposteria és un sistema de construcció de murs o parets mitjançant pedres, fusta, blocs o maons.

La pedra seca és una tècnica de construcció tradicional usant pedres superposades sense cap tipus d’argamassa.

L’entramat lleuger de fusta és una alternativa al maó, sent més econòmic, estable, ràpid de construir i ocupa poc espai. No s’utilitza aigua. És una forma ecològica de construir si la fusta procedeix de boscos de tala controlada.

Els panells OSB són uns taulers de fusta estructurals que faciliten l’aïllament tèrmic. La construcció amb Oriented Strand Board és molt ràpida. Estan fets d’encenalls de fusta encolades i premsades. Es poden utilitzar tant en murs de càrrega perimetrals, com en murs divisoris interiors.

A la bioconstrucció es tracta d’evitar el formigó, el ciment i el PVC que és altament tòxic. Per prendre decisions responsables, caldria saber l’origen de cada recurs. La informació no sempre flueix de productor a el distribuïdor o venedor i a consumidor. El més lògic i ecològic és utilitzar materials que es troben en el mateix lloc, que afavoreixen la integració paisatgística .

Consumir menys energia en definitiva és estalviar. El certificat d’eficiència energètica és un estudi del consum energètic de l’habitatge d’acord a les característiques de parets, finestres, portes, calefacció, electricitat…

Sostre Viu

Un sostre viu o sostre verd és molt bonic i estètic. En moltes civilitzacions s’ha fet servir vegetació per a la construcció de sostres. Les cases gespa d’Islàndia, daten de segle IX. Un cop impermeabilitzada la coberta, s’omple de terra, argila expandida i fibra de coco, en el qual creixerà herba, plantes o flors. Necessita una lleu pendent perquè no acumuli excés d’aigua.

Casa de gespa bioconstrucció ecològica
Casa de gespa

Cúpula Geodèsica

Una cúpula de geodèsia és una construcció geomètrica, sense necessitat de bigues ni columnes molt comú en bioconstrucció. Té forma de mitja esfera formada per una xarxa de triangles, que reparteixen les càrregues. Resistent i fàcil de construir amb fusta, metall o plàstic.

Casa geodèsica bioconstrucció de casa ecològica
Casa geodèsica
Ventanas de casa geodésica bioconstrucción de casa ecológica
Finestres de casa geodèsica

Habitatges Ecosostenibles

Transformar o reformar la teva casa en un habitatge ecosostenible per consumir menys recursos és possible. Et proposem algunes idees per millorar el teu habitatge, fer-la més sostenible i respectar el medi ambient.

Vivenda ecosostenible bioconstrucció de casa ecològica
Habitatge ecosostenible

Per estalviar aigua pots instal·lar un sistema de recollida i captació de l’aigua de la pluja, emmagatzemar-la i usar-la per el que necessitis.

Una bonica xemeneia o una cuina de llenya, pot climatitzar la teva casa durant l’hivern. Una estufa de pellets és una opció més neta i còmoda. Els pellets són uns petits cilindres de biomassa amb gran poder calorífic.

Més enllà de produir energia, també podem produir aliments en un hort. En un hort urbà o una taula de cultiu pots conrear encara que no disposis de gaire espai.

Per al tractament de les aigües grises de rentar plats i vaixelles o bany de persones, s’empren filtres biològics que funcionen per decantació, amb els quals es pot aconseguir una aigua apta per al regat de jardí o per reomplir el dipòsit del WC. És important utilitzar sempre detergents biodegradables.

Amb un biodigestor i restes de materials orgànics com la femta, es pot aconseguir gas metà, biogàs per cuinar i fertilitzant. És una millor alternativa a el pou sèptic.

Vàter sec

El vàter sec o bany sec és un vàter sense aigua. Necessita un embut per l’orina i d’altra banda un recipient per la femta. A l’estar separat no fa olor. Es pot netejar l’orina amb un rajolí d’aigua i la femta es pot tapar amb terra, serradures o cendra. Les femtes poden tenir algun sistema de deshidratació. El residu periòdicament es diposita en el compostador, on finalment et servirà de compost per a l’hort.

Edificis Energèticament Autosuficients

Els edificis autosuficients produeixen l’energia que necessiten. La gestió de l’energia en el model autosuficient pot generar l’electricitat que consumeix, mitjançant biomassa, plaques solars, aerogeneradors i bateries.

Un edifici que s’autoabasteix energèticament, pot fins i tot compartir o vendre l’excedent d’energia.

L’aïllament tèrmic d’un edifici serveix per retenir suficient inèrcia tèrmica, per mantenir la temperatura més constant.

Cases Bioclimàtiques

Les cases bioclimàtiques estan construïdes considerant les condicions mediambientals i climàtiques: el Sol, la pluja, les temperatures, el vent, l’altitud, el terreny, la humitat, la vegetació …

L’arquitectura bioclimàtica busca l’estalvi d’energia mitjançant una orientació adequada, i l’ús de materials com el vidre que capta i reté l’energia solar com un efecte hivernacle. El vidre deixa passar la llum del sol a l’hivern cap a l’interior, i es transforma en calor quan no pot tornar a sortir. Els raigs de sol, són gairebé verticals a l’estiu i no poden entrar per les finestres si estan ben dissenyades amb ràfecs.

Per dur a terme la seva construcció es fan servir materials autòctons de la zona per reduir la petjada de carboni.

L’arquitectura solar no és nova ja que ja s’aplicava a l’antiguitat. Els arquitectes bioclimàtics afavoreixen la circulació de l’aire per refrescar els espais amb sistemes de refrigeració natural.

Els pous canadencs, també coneguts com provençals, són sistemes de climatització que aprofiten la temperatura del subsòl. L’energia geotèrmica és d’origen renovable i neta.

Les cases bioclimàtiques han d’estar proveïdes d’energia solar o algun tipus d’energia renovable. Es tracta d’un habitatge integrat a la natura i senzill. En el seu interior s’aprecia benestar i confort.

Què són les Cases Passives o Passivhaus

Les cases passives o edificis passius, són habitatges de molt alta eficiència energètica, construïdes amb materials d’alta tecnologia de l’entorn. La manera de construir les passivhaus és d’origen alemany i tenen l’objectiu de reduir al mínim la demanda energètica.

Casa passiva passivhaus bioconstrucció ecològica sostenible
Casa passiva

Una casa eficient i en aquest cas certificada, guanya gran valor. Són molt aïllants i permeten estalviar en consum energètic. Com que són molt hermètiques, van equipades d’un sistema de ventilació mecànic amb recuperador de calor o fred per a airejar la casa.

Etiqueta Passive House buildings

Les cases sostenibles biopassives tenen un consum gairebé nul, ofereixen un confort superior i redueixen la petjada de carboni. Els tancaments tenen triple vidre amb cambra de gas argó. Aquestes cases ecològiques tenen un excel·lent aïllament acústic.

La certificació enerphit és l’equivalent en cas de rehabilitació d’una casa ja construïda, usant els mateixos criteris.

Etiqueta Passive House EnerPHit

Cases Ecològiques Prefabricades

Si penses en comprar una casa prefabricada, n’hi ha de sostenibles, només es necessita la parcel·la. Hi ha construccions prefabricades assequibles, sense fer mal a la natura.

L’arquitectura modular té alguns avantatges respecte a l’arquitectura convencional. Un dels avantatges és la rapidesa. S’instal·la en pocs dies. Els terminis i els preus són fixats per endavant. Aquest tipus de construcció pot ser transportada si fos necessari.

Tenen un forjat sanitari per evitar les humitats de terra. Consten d’aïllament tèrmic i acústic en façana i càmera d’aire en coberta.

Materials per Construir una Casa Ecològica

La indústria del ciment convencional té un gran impacte negatiu a l’ambient durant el procés de fabricació. Es necessita molta energia, s’emeten gasos d’efecte hivernacle, es contamina aigua i s’emeten partícules a l’atmosfera que degraden la qualitat de l’aire.

La construcció sostenible busca recursos el més naturals possible i evitar materials tòxics. Els aïllaments vegetals són molt usats. Hi ha una tendència a veure els residus com a recursos. Els materials reciclats i reciclables redueixen doblement l’impacte ambiental i no esgoten els recursos naturals. Materials en desús o qualsevol cosa que sorgeixi de l’aprofitament és benvinguda.

Ecomaons fets d'ampolles de plàstic bioconstrucció ecològica sostenible
Ecomaons

Existeixen ciments naturals i morter de calç morta o hidròxid de calci (Ca (OH) 2) per substituir el ciment pòrtland. L’argamassa per exemple és el morter obtingut de la barreja de sorra, calç i aigua.

 • Pedra: Les cases de pedra són molt rústiques. És el material més usat històricament.
 • Fusta: Les cases de fusta s’associen al camp i la muntanya.
 • Troncs: El corwood és una tècnica i disseny de construcció que introdueix troncs visibles en els seus murs.
 • Argila: La majoria de sòls tenen argila sota el terra vegetal.
 • Palla: Normalment procedent de blat o altres cereals. És molt econòmica.
 • Terra: La terra piconada o tàpia és una tècnica de construir murs compactant argila humida en un encofrat.
 • Plàstic: Els ecomaons (ecomaó de ecoladrillo) són ampolles plenes de plàstic, sorra o residus no compostables.
 • Contenidors metàl·lics: Hi ha una moda de fer cases container modulars usant contenidors marítims per crear l’estructura de l’habitatge.
 • Vidre: S’usen ampolles de vidre de diferents colors i mides com claraboies o lluernes.
 • Vidre cel·lular: Bloc d’escuma de vidre reciclat. Material lleuger i resistent. Aspecte semblant a la pedra tosca volcànica.
 • Cautxú reciclat: Material polivalent de pneumàtics per a usos exteriors i crear paviments antilliscants.
 • Roba usada: S’empra com a aïllant tèrmic en murs exteriors.
 • Cartró: Les cases de cartró existeixen! A Holanda, Wikkelhouse dissenya cases ecològiques de fibra de cartró que duren més de 50 anys. El Cartró necessita un tractament antihumitat.
 • Cànem: El hempcrete és un material de construcció a base de cànnabis, calç i sorra, molt lleuger i resistent.
 • Sacs: El superadobe és un mètode de construcció amb sacs de terra i calç superposats.
 • Eco-pintura: Pintures ecològiques naturals i sostenibles per a interior i exterior.
 • Canyes: El bahareque és un sistema per construir habitatges ecològics mitjançant una entramada de canyes entrecreuades.

Cases de Palla

Les cases de palla són una de les construccions amb la millor relació qualitat preu. Per dur a terme la teva autoconstrucció només necessites temps i amics.

Casa de palla bioconstrucció de casa ecològica
Casa de palla

La palla té una gran capacitat aïllant, tèrmica i acústica, l’habitatge respira i manté el nivell d’humitat. És molt eficient energèticament.

Hi ha diferents formes de construir amb palla. Una casa de palla necessita un entramat lleuger o una estructura de fusta, canya o bambú, en la qual es fixaran les bales de palla o palla enfangada. Posteriorment els murs de revoquen sobre algun tipus de impermeabilitzant.

També es pot construir amb toves. La tova (adobe) és un maó de fang i palla assecat a el sol durant uns 20 dies. La palla serveix per donar consistència i cohesió. Amb les toves es construeixen murs com en la maçoneria tradicional.

Tova de fang i palla per bioconstrucció sostenible
Tova de fang i palla

El cob és una barreja d’argila, sorra, palla i fang comú de terra amb la qual es pot construir sense necessitat de toves premoldejades. Té molta adherència i s’aconsegueixen formes arquitectòniques totalment personalitzades.

Els blocs de terra alivianada BTA estan formats per terra i palla. La terra és alleugerida, amb palla i fibres vegetals per reduir el pes i augmentar les capacitats aïllants.

De vegades s’afegeixen excrements secs per a l’elaboració d’aquestes barreges de terra crua. Encara que la construcció sembla rudimentària té gran resistència i bona habitabilitat.

Permacultura o Agricultura Permanent

La permacultura és una forma de vida que situa l’equilibri entre la natura i els humans en el centre de les preocupacions. L’agricultura s’estableix de forma permanent en un lloc de convivència i cooperació.

S’aprèn a viure amb respecte a la natura, integrant-se a la naturalesa en comunitat. Es distribueixen drets i deures amb equitat i s’actua pensant també en les següents generacions.

A les ecoviles o viles ecològiques es torna a la terra i s’humanitza la vida a través de la convivència i l’autogovernació en un lloc on compartir, acordar, organitzar i treballar en equip. La permacultura és un sistema de vida que integra tots els elements cap a la sostenibilitat buscant l’harmonia amb el medi ambient.

Certificacions d’Edificis Sostenibles

El sector immobiliari conscient de la demanda de construcció sostenible, certifica amb diferents segells. Aquests són els més importants:

 • BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Des de 1990 al Regne Unit.
 • HQE: Haute Qualité Environnementale. Des de 1992 a França.
 • DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (German Sustainable Building Council). Des de 2007 a Alemanya.
 • LEED: Leadership in Energy and Environmental Design. Des de 1993 als Estats Units.

Últimes Entrades

Dues plantes en un petit test, simbolitzant l'economía del bé comú

Economia del Bé Comú

Els països desenvolupats democràtics han perdut els valors socials a favor d'interessos amb afany de lucre. Els diners haurien de ...
Llegeix Més
Mapa de Botigues Online de Proximitat a Catalunya

Mapa de Botigues Online de Proximitat

Comprar en línia també pot ser sostenible, si la botiga i el producte són de proximitat. Comprar a una botiga ...
Llegeix Més

Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Emprenedor a la recerca de la sostenibilitat. Escric a @ViuLogic i @SostenibleO sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable. LinkedIn