Energia Renovable o no Renovable

Actualment al nostre planeta, per obtenir energia, s’utilitzen majoritàriament recursos no renovables com els combustibles fòssils. A més de ser un recurs finit, provoca un gran problema si volem evitar el canvi climàtic. Per reduir la petjada de carboni, cal retallar la quantitat de combustibles fòssils que fem servir, prioritzar l’energia renovable, i sobretot, fomentar l’eficiència energètica.

Què és l’Energia no renovable

L’energia no renovable prové majoritàriament de combustibles fòssils amb reserves limitades. El petroli, el carbó i el gas natural són els principals recursos fòssils convencionals i finits. L’urani, mineral utilitzat per a produir energia nuclear també és un recurs no renovable.

Aquests recursos no es regeneren o necessiten milions d’anys per fer-ho.

Aquesta font d’energia esgotable necessita ser substituïda per ser limitades i sobretot per ser molt contaminants.

Alternatives a l’Energia no Renovable

Per aconseguir la sostenibilitat cal preguntar-se si hi ha prou fonts alternatives. ¿Quins són? Què farem quan esgotem els combustibles fòssils en els propers anys o dècades? Quines característiques té la font d’energia perfecta?

Una alternativa als combustibles fòssils és l’energia nuclear tot i que també té inconvenients. Els pocs residus són altament radioactius. I les centrals, poden tenir accidents molt greus per a l’entorn i la població. Ningú vol tenir una central nuclear al costat de casa. El 2008 es van generar 2 milions d’GWh d’energia nuclear. En 2018 van ser 2,6 GWh.

La millor alternativa a l’energia no renovable és… l’energia renovable!

Tipus d’Energia Renovable

Hi ha molts tipus d’energia renovable. Les principals fonts renovables són la biomassa, l’energia hidroelèctrica, l’energia solar, l’energia eòlica, l’energia geotèrmica i l’energia mareomotriu. Aquesta energia verda és inesgotable i no produeix emissions de diòxid de carboni.

Produir energia neta renovable és més costós, per això, la producció segueix sent menor. Les polítiques climàtiques de molts països i el descens dels costos de desenvolupament, han ajudat el seu creixement. Del total de la electricidad generada en 2008 el 17,6% procedia de energías renovables. El 82,4% procedia de d’energies no renovables. 10 anys més tard, el 2018 la generació d’energies renovables va créixer fins al 27,4%. 72,6% no renovable.

Cal destacar que segons la Xarxa Elèctrica d’Espanya (REE) el 2020 la producció d’energia renovable ronda el 50% a la Península.

Energia de Biomassa

La biomassa és un conjunt de matèries orgàniques de les que es pot obtenir bioenergia renovable. La matèria primera procedeix de la naturalesa, habitualment plantes, vegetals, animals i excrements. S’obté de manera natural, de cultius o de residus.

  • residus de la neteja dels boscos
  • residus de el bestiar
  • residus orgànics de la indústria
  • residus orgànics de les ciutats

Si dels residus obtenim recursos, parlem d’economia circular.

Cremant directament o a través d’un procés mecànic, químic o biològic s’obté electricitat, calefacció, biocombustibles, (agrocombustibles o biocarburants) com els pèl·lets, el biodièsel, el bioalcohol, el biogàs, el biohidrogen o el bioquerosè.

Actualment el rendiment i la productivitat de la biomassa és menor que l’obtinguda amb el petroli.

De la biomassa també s’obtenen bioplàstics respectuosos amb el medi ambient.

L’energia de biomassa, aparentment positiva, té el problema que ocupa molt espai de terra, necessària per al cultiu d’aliments. En alguns casos ha provocat l’augment de preu d’aliments.

Energia Hidràulica

L’energia hidràulica genera electricitat, mitjançant turbines instal·lades en un cabal d’aigua. Hi centrals d’aigua fluent o corrent i centrals instal·lades en un embassament amb l’ajuda d’una presa. L’energia cinètica es transmet a un alternador que la converteix en energia elèctrica.

És totalment renovable ja que el cicle de l’aigua, mitjançant les pluges i el desglaç, és constant.

L’energia hidràulica no té grans possibilitats d’augment. El principal impacte de les centrals hidroelèctriques és que les seves preses interrompen ecosistemes dels rius i afecten la vida dels seus peixos. Més de el 60% de l’energia renovable que es produeix avui és energia hidrològica.

Energia Eòlica

L’energia eòlica fa anys que creix exponencialment i s’espera que segueixi creixent en el futur. El 2008 es van generar 188 TWh d’energia eòlica a tot el món. En 2018 van ser 745 TWh. Els parcs eòlics són molt positius i tenen pocs inconvenients. Només es necessita un bon lloc amb vent, com el mar. No obstant això aquesta energia no pot emmagatzemar-se per molt temps.

Energia Solar

L’energia solar tèrmica o fotovoltaica produïda per la llum, també creix a tot el món. El 2008 es van generar 13 TWh d’energia Solar. En 2018 van ser 326 TWh. Els panells solars han disminuït el preu i millorat rendiment en els últims anys.

Energia d’Hidrogen

L’energia d’hidrogen té una gran suport al Japó per a l’automoció. Tot i què encara es compta amb poques hidrogeneres podria ser una bona alternativa, ja que aquests automòbils només emeten vapor d’aigua.

Eficiència Energètica

L’eficiència energètica es defineix com la reducció del consum d’energia. Disminuir l’energia necessària per a una tasca determinada, ajuda a la sostenibilitat econòmica i ambiental.

Per reduir la quantitat d’energia requerida, s’empren diferents procediments segons el servei que ens proporciona.

Per estalviar energia en calefacció o refrigeració s’apliquen aïllaments en edificis. Les cases ecològiques amb un bon aïllament tèrmic mantenen la temperatura més estable.

Apagar els llums, és sempre una bona idea. Saps què són les bombetes intel·ligents? La il·luminació LED redueix també el consum i són energèticament més eficients. Les bombetes intel·ligents poden controlar a distància, per encendre, apagar, canviar el color o la intensitat.

Dades de l’Agència Internacional de l’energia.
IEA Policies and Measures Database © OECD / IEA, [2020.03.26]