Aliança mundial per al Desenvolupament Sostenible ODS 17


Actualitzat el 15 d'abril de 2023

L’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible és un component clau dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. L’ODS 17, té com a objectiu revitalitzar la cooperació global i les associacions per assolir el desenvolupament sostenible.

La col·laboració i associació són fonamentals per assolir un programa de desenvolupament satisfactori. És necessari establir associacions inclusives a nivell mundial, regional, nacional i local basades en principis i valors compartits, centrats en les persones i el planeta. Tot i que molts països necessiten assistència oficial per al desenvolupament per promoure el creixement i el comerç, els nivells d’ajuda estan disminuint i els països donants no estan complint els seus compromisos.

Què és l’Aliança mundial per al desenvolupament sostenible?

L’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible és un component clau de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 17 de l’ Agenda 2030 de les Nacions Unides. Es refereix a la necessitat d’una cooperació i una associació efectiva entre diferents actors a nivell global, incloent-hi governs, sector privat, sector empresarial, societat civil, entre d’altres, per abordar els desafiaments del desenvolupament sostenible. L’objectiu és impulsar l’acció conjunta i coordinada per assolir el desenvolupament sostenible a tot el món.

ODS 17

Quin és l’objectiu d’aliances de l’ODS17?

L’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible té com a objectiu principal enfortir les associacions i la cooperació entre diferents actors, per abordar els desafiaments del desenvolupament sostenible de manera més efectiva. Aquesta aliança té la finalitat de promoure l’intercanvi de coneixements, experiències i recursos per aconseguir una acció coordinada i conjunta cap a l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L’objectiu de l’ODS 17 és enfortir la capacitat dels actors clau per formar aliances sòlides i estratègiques que permetin assolir els altres objectius de l’Agenda 2030. A més, l’ODS 17 s’enfoca a garantir que els beneficis del desenvolupament sostenible siguin compartits equitativament a nivell global .

No hi ha una sola aliança mundial, sinó que es promou la creació de múltiples aliances a diferents nivells, des del local fins al global, per tal d’involucrar diferents actors i enfocaments en la consecució dels ODS. Aquestes aliances poden ser entre governs, empreses, organitzacions de la societat civil, comunitats locals, entre d’altres. La idea és que tots els actors rellevants treballin junts en associacions sòlides per assolir un desenvolupament sostenible equitatiu i inclusiu.

Com cal revitalitzar les aliances segons l’ONU?

Per revitalitzar les aliances cal millorar la cooperació horitzontal i vertical entre els actors clau, així com enfortir la col·laboració entre els països i la coordinació entre les diferents polítiques i estratègies.

Segons l’ONU, hi ha diverses maneres de revitalitzar les aliances per al desenvolupament sostenible, com ara:

 1. Enfortir les aliances existents i crear noves associacions: és important involucrar una àmplia varietat d’actors en aquestes aliances, des de governs fins a organitzacions de la societat civil, sector privat, acadèmia i comunitats locals.
 2. Assegurar que les aliances siguin inclusives i participatives: és important involucrar totes les parts interessades, especialment els grups marginats i vulnerables, per assegurar que els beneficis del desenvolupament sostenible siguin equitatius i accessibles per a tothom.
 3. Promoure la transparència i la rendició de comptes: cal establir un marc sòlid per a la transparència i la rendició de comptes, per garantir que les aliances funcionin de manera eficient i efectiva.
 4. Desenvolupar solucions innovadores i sostenibles: cal fomentar la innovació i l’ús de tecnologies sostenibles per abordar els desafiaments de l’agenda 2030.
 5. Crear incentius per a la participació: s’han d’establir incentius per fomentar la participació i el compromís dels actors rellevants, com ara beneficis econòmics, reconeixement públic, entre d’altres.

Per ajudar a crear aliances sòlides i efectives, és important fomentar el diàleg i la col·laboració entre les parts interessades, identificar i abordar els obstacles i desafiaments i establir objectius i fites clares per a la cooperació al desenvolupament i el treball conjunt. També és important involucrar la societat civil i les comunitats locals en el procés de presa de decisions, per garantir que les seves necessitats i perspectives s’integrin a les solucions proposades.

Fites de l’objectiu 17 de l’Agenda 2030

Les fites de l’ODS 17 inclouen, entre altres coses, enfortir la cooperació Nord-Sud, Sud-Sud i triangular, millorar l’accés a la tecnologia i la innovació, augmentar el finançament i la inversió en països en desenvolupament, així com enfortir la capacitat nacional per implementar polítiques de desenvolupament sostenible.

Finances

 • 17.1 Ajudar els països en desenvolupament a augmentar els seus ingressos fiscals i altres recursos financers interns, brindant suport internacional.
 • 17.2 Garantir que els països desenvolupats compleixin els compromisos d’assistència oficial al desenvolupament, incloent-hi l’objectiu de destinar el 0,7% del seu ingrés nacional brut als països en desenvolupament i entre el 0,15% i el 0,20% als països menys avançats. Els proveïdors d’assistència oficial s’anima a fixar una fita d’almenys el 0,20% per als països menys avançats.
 • 17.3 Mobilitzar recursos financers addicionals de diverses fonts per als països en desenvolupament.
 • 17.4 Ajudar els països en desenvolupament a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg termini mitjançant polítiques coordinades que promoguin el finançament, l’alleujament i la reestructuració del deute segons correspongui, i abordar el deute extern dels països pobres molt endeutats per reduir-lo càrrega del deute.
 • 17.5 Establir i aplicar sistemes de promoció d’inversions als països menys avançats.

Tecnologia

 • 17.6 Fomentar la cooperació en ciència, tecnologia i innovació mitjançant intercanvi de coneixements i millora en la coordinació de mecanismes existents, incloent-hi un mecanisme mundial per facilitar la tecnologia.
 • 17.7 Donar suport a la transferència i desenvolupament de tecnologies ambientalment sostenibles als països en desenvolupament en condicions favorables i preferencials acordades mútuament.
 • 17.8 Engegar el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la creació de capacitats en ciència, tecnologia i innovació per a països menys desenvolupats, i augmentar l’ús de tecnologies instrumentals, especialment les tecnologies de la informació i la comunicació.

Creació de capacitat

 • 17.9 Enfortir el suport internacional a la creació de capacitats eficaces i específiques als països en desenvolupament per donar suport als seus plans nacionals d’implementació dels objectius de desenvolupament sostenible, a través de la cooperació internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular.

Comerç

 • 17.10 Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, no discriminatori i equitatiu en el marc de l’Organització Mundial del Comerç, incloent-hi la finalització de les negociacions en el marc del Programa de Doha per al Desenvolupament.
 • 17.11 Augmentar significativament les exportacions dels països en desenvolupament, amb l’objectiu de duplicar la participació dels països menys avançats a les exportacions mundials abans del 2020.
 • 17.12 Garantir l’accés sostenible i oportú dels països menys avançats a mercats lliures de drets i contingents, segons les decisions de l’Organització Mundial del Comerç, i assegurar que les normes d’origen preferencials aplicables a les importacions d’aquests països siguin transparents i senzilles per facilitar-ne l’accés als mercats.

Qüestions sistèmiques

 • 17.13 Promoure l’estabilitat macroeconòmica mundial mitjançant la coordinació i la coherència de polítiques econòmiques a nivell global.
 • 17.14 Garantir la coherència de les polítiques per al desenvolupament sostenible a nivell nacional i internacional.
 • 17.15 Respectar el marge normatiu i lideratge de cada país en la formulació i l’aplicació de polítiques per eradicar la pobresa i fomentar el desenvolupament sostenible.
 • 17.16 Millorar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, mitjançant aliances multi-stakeholder que mobilitzin coneixement, especialització, tecnologia i recursos financers per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, especialment en aquells en desenvolupament.
 • 17.17 Fomentar i promoure la creació d’aliances eficaces entre els sectors públic, privat i de la societat civil per aprofitar l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos.
 • 17.18 Enfortir el suport a la creació de capacitat en països en desenvolupament, incloent-hi els països menys avançats i petits Estats insulars en desenvolupament, per augmentar significativament la disponibilitat de dades oportunes, fiables i desglossades per ingressos, sexe, edat, raça, origen ètnic, estatus migratori, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques rellevants en els contextos nacionals.
 • 17.19 D’aquí al 2030, aprofitar les iniciatives existents per elaborar indicadors que permetin mesurar els progressos en matèria de desenvolupament sostenible i complementin el producte intern brut, i donar suport a la creació de capacitat estadística als països en desenvolupament

Els ODS es poden aconseguir amb associacions sòlides

L’Agenda 2030 i els ODS són ambiciosos i requereixen una acció col·laborativa i coordinada per aconseguir-ne la implementació a nivell global. L’ODS 17 és essencial per assegurar que les aliances i la cooperació efectiva siguin una part integral del procés de desenvolupament sostenible.

Les associacions poden fer una sèrie d’accions per contribuir a assolir els objectius de l’ODS 17. Algunes d’aquestes accions són:

 1. Promoure la col·laboració: Les associacions poden fomentar la col·laboració entre els diferents actors implicats en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible, com els governs, el sector privat, la societat civil, les organitzacions internacionals i l’acadèmia.
 2. Compartir coneixements i experiència: Les associacions poden compartir els seus coneixements i experiència per ajudar els països en desenvolupament a dissenyar i implementar polítiques i programes eficaços que promoguin el desenvolupament sostenible i sustentable.
 3. Mobilitzar recursos: Les associacions poden mobilitzar recursos financers i tècnics per donar suport a la implementació de projectes i programes de desenvolupament sostenible.
 4. Facilitar l’accés a la tecnologia: Les associacions poden ajudar els països en desenvolupament a accedir a la tecnologia necessària per promoure el desenvolupament sostenible.
 5. Enfortir les capacitats: Les associacions poden col·laborar en la creació de capacitats als països en desenvolupament per enfortir les seves institucions i sistemes i aconseguir un creixement econòmic sostenible.
 6. Promoure el diàleg i la coordinació: Les associacions poden promoure el diàleg i la coordinació entre els diferents actors implicats en el desenvolupament sostenible, a fi de millorar l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques i els programes.

Exemples de cooperació en el marc de l’ODS 17

 • El Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides (PNUD) col·laborant en la implementació de projectes de cooperació a diferents països.
 • Aliances publicoprivades al sector energètic per promoure la transició cap a fonts d’energia renovable.
 • La cooperació entre empreses i comunitats locals per fomentar el desenvolupament econòmic sostenible i la conservació del medi ambient.
 • La col·laboració entre governs i organitzacions internacionals per enfortir les capacitats en matèria de governança i gestió econòmica als països en desenvolupament.
 • La creació de consorcis i xarxes de recerca per promoure la innovació i la transferència de tecnologia en sectors clau per al desenvolupament sostenible, com ara l’agricultura i la salut.

L’Aliança Mundial per a l’Educació

L’Aliança Mundial per a l’Educació (AME) és una aliança conformada per múltiples parts interessades i una plataforma de finançament que estimula el suport mundial i nacional a l’educació als països en desenvolupament, centrant-se en els infants i els joves més pobres i vulnerables. Es tracta de l’única associació mundial dedicada completament a l’educació als països en desenvolupament. Més del 65% dels seus recursos es destinen a països afectats per la fragilitat i els conflictes.

Creada el 2002, l’AME reuneix els governs de prop de 70 països en desenvolupament, més de 20 donants, organitzacions internacionals, organitzacions de la societat civil, organitzacions de docents, i fundacions i companyies privades per millorar les vides de nens i joves mitjançant una educació de qualitat per a tothom. Des del 2003, l’AME ha assignat més de 5.300 milions de dòlars a països socis en desenvolupament per tal d’enfortir els sistemes educatius: millorar l’accés a l’escola, la qualitat de l’educació, l’equitat en l’ensenyament i la recopilació de dades.

AME 2020, el pla estratègic de l’Aliança per al quinquenni del 2016 al 2020, harmonitza la visió i la missió de l’AME amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible per a l’Educació. Els avenços s’observen i es mesuren a través d’un marc de resultats integral, que permet monitoritzar la rendició de comptes a tots els socis de l’AME.

Llibres recomanats sobre l’ODS 17

Didàctica, història, cooperació i justícia social

Didàctica, Història, Cooperació I Justícia Social: Reconeixement Al Doctor Antoni Gavaldà

Autor: Josep M. Pons-Altés
Editorial: Universitat Rovira I Virgili
ISBN: 9788484249474
Fecha publicación: 2021-12

Cooperació Descentralitzada I Economia Social I Solidària

Cooperació Descentralitzada I Economia Social I Solidària

Autor: Ana Isabel Barrau Calvo
Editorial: Universitat De Lleida
ISBN: 9788491440833
Fecha publicación: 2018-05

Comparteix!


Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable.
Més sobre mí

Feu un comentari


Articles relacionats

Onada de calor consells

Com sobreviure a una onada de calor: consells i recomanacions

Les onades de calor són un fenomen meteorològic que passa quan les temperatures arriben a nivells extremadament alts durant diversos dies consecutius. Aquests esdeveniments poden ser perillosos per a la ...
Llegeix Més
Agenda 2030 ODS

Què és l’Agenda 2030 de l’ONU i els seus objectius ODS

L'any 2015 a la cimera de les Nacions Unides, després de més de dos anys de negociacions, els representants de diferents sectors de la societat i dels diferents països integrants ...
Llegeix Més
17 ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 fites ODS

El 2015 es va aprovar a les Nacions Unides (ONU) l'agenda 2030, un pla d'acció en la qual es van proposar els 17 objectius de desenvolupament sostenible i 169 fites ...
Llegeix Més
Efecte hivernacle

Causes i Conseqüències dels Gasos d’Efecte Hivernacle

La Terra està envoltada i protegida per l'atmosfera, i hi ha una sèrie de gasos que tenen un efecte hivernacle, és a dir, que absorbeixen i reemeten la radiació infraroja ...
Llegeix Més
Escalfament global

Què podem fer per evitar l’Escalfament Global?

Els gasos d'efecte hivernacle estan afectant cada dia més el nostre planeta. L'escalfament global és al punt de mira de la comunitat científica que des de fa anys ja ens ...
Llegeix Més
ODS 17 Aliança mundial per al Desenvolupament Sostenible

Aliança mundial per al Desenvolupament Sostenible ODS 17

L'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible és un component clau dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. L'ODS 17, té com a objectiu revitalitzar ...
Llegeix Més
Pacte Verd Europeu

Què és el Pacte Verd Europeu: European Green Deal

El pacte verd europeu és el full de ruta i acció climàtica global de la Comissió Europea cap a una economia sostenible. La humanitat en general pateix l'emergència climàtica i ...
Llegeix Més
Permagel

El desglaç del Permagel: Gel al sòl

Aquesta capa de sòl congelat sota la superfície s'estén per una quarta part de l'hemisferi nord, incloent-hi regions no cobertes de neu. El desglaç del permagel obliga pobles sencers a ...
Llegeix Més
Acord de París

Què és l’Acord de París?

Què es va acordar a l'Acord de París que va sorgir de la COP21 del 2015? El canvi climàtic que pateix el nostre planeta en els darrers anys ha esdevingut ...
Llegeix Més