Empreses amb Responsabilitat Social Corporativa RSC


Actualitzat el 8 de maig de 2023

La Responsabilitat Social Corporativa RSC o Responsabilitat Social Empresarial RSE no té una definició clara i exacta. Es tracta d’un concepte flexible i en contínua evolució en què tant acadèmics com representants de l’esfera empresarial no han aconseguit arribar a un consens. Per tant, prenem tres definicions desenvolupades per institucions diferents per poder acostar-nos de la manera més aproximada possible a una possible definició.

Què és la Responsabilitat Social Corporativa?

La Comissió Europea, al seu Llibre Verd, defineix la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com:

“La integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les operacions comercials i les relacions amb els interlocutors. Un concepte d’acord amb el qual les empreses decideixen voluntàriament contribuir a aconseguir una societat millor i un medi ambient més net”.

L’Organització Internacional del Treball:

“La manera com les empreses prenen en consideració les repercussions que tenen les seves activitats sobre la societat i en què afirmen els principis i valors pels quals es regeixen, tant en els seus propis mètodes i processos interns com en la seva relació amb els altres actors. La RSC és una iniciativa de caràcter voluntari i que només depèn de l’empresa, i es refereix a activitats que es considera depassen el mer compliment de la llei”.

L’Observatori de la Responsabilitat Social Corporativa a Espanya:

“La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és una forma de dirigir les empreses basada en la gestió dels impactes que la seva activitat genera sobre els seus clients, empleats, accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general.”

Definició de RSC

Atenint-nos a aquestes definicions, podríem resumir-ne el significat:

La Responsabilitat Social Corporativa són iniciatives que van un pas més enllà del simple compliment de les lleis i les normatives d’un país i que engloba un conjunt d’actuacions destinades a reduir o mitigar les seqüeles negatives de les activitats d’una empresa al seu entorn. A més, apel·la al costat més humà de l’empresa en mostrar una preocupació pel desenvolupament social i els interessos, tant dels shareholders (accionistes) com dels stakeholders (públics interns i externs de l’organització).

Principis de la Responsabilitat Social Corporativa

Tota empresa que es vulgui regir per la RSC haurà de fonamentar les seves actuacions en certs principis de gestió responsable. Són els següents:

 • Voluntarietat. Com hem vist la Responsabilitat Social Corporativa no és de compliment obligat, per la qual cosa cada empresa podrà posar en marxa les iniciatives que consideri oportunes. L’Estat i les altes institucions nacionals i regionals podran adoptar sistemes d’incentivació per implementar-les, però no imposar-les.
 • Integració. La pràctica de la Responsabilitat Social Corporativa ha de formar part de l’activitat empresarial diària de l’organització incloent-hi totes les àrees i la forma de negocis.
 • Consistència. Tota iniciativa s’ha de desenvolupar i subsistir en el temps per evitar que es converteixi en una activitat passatgera i de moda o aquelles que derivin en campanyes de màrqueting social que tinguin la intenció d’encobrir alguna mala praxi empresarial.
 • Transparència i rendició de comptes. Tota organització que emprèn el camí de ser responsable cap a la societat ha d’estar preparada per comunicar de manera transparent i sincera les activitats que desenvolupa cap als diferents grups d’interès.
 • Diàleg. Un dels valors bàsics de la RSC és establir l’empresa com una part interessada de la societat. És a dir, no com un ens aïllat i independent al qual no afecta ni interessa allò que succeeix en el cercle d’influència. Per tant, és convenient que una empresa responsable estableixi fòrums de diàleg equilibrats on es doni importància a l’argumentació, la transparència, la coherència i el consens entre totes les parts.
 • Verificabilitat. Les accions de responsabilitat social han de ser confrontades per analistes externs a l’empresa. Per això, es permetrà la realització d’una avaluació de les seves accions en l’àmbit econòmic, mediambiental i social que siguin reflectits en un informe anual de RSC.

Tipus de Responsabilitat Social Corporativa

La responsabilitat social corporativa sol classificar-se en quatre àrees de responsabilitat corporativa: ambiental, filantròpica, ètica i econòmica.

Responsabilitat Ambiental

Les corporacions poden demostrar un lideratge en aquest tipus de responsabilitat en comportar-se de manera més respectuosa possible amb el medi ambient.
Les empreses que busquen adoptar la responsabilitat ambiental poden fer-ho de diverses maneres:

 1. Reduir la contaminació, les emissions de gasos defecte hivernacle, l’ús de plàstics d’un sol ús, el consum d’aigua i els residus en general.
 2. Augmentar la dependència de les energies renovables, els recursos sostenibles i els materials reciclats o parcialment reciclats.
 3. Compensar l’impacte ambiental negatiu; per exemple, plantant arbres, finançant investigacions i fent donacions a causes relacionades.

En demostrar que es preocupen per millorar i preservar el medi ambient, les empreses també poden obtenir més suport i generar possibilitats de negocis, alhora que construeixen una sòlida reputació com a líders ambientals.

Responsabilitat filantròpica

Una empresa pot fer ús de la filantropia corporativa per millorar la qualitat de vida de la comunitat. És entesa com una manera de reintegrar a la societat l’impacte de les activitats mitjançant donatius o accions benèfiques. La seva finalitat, doncs, es basa a atendre, de manera desinteressada, un problema amb què l’empresa se sent identificada.
Una bona mostra de filantropia, de caràcter primari, seria el patrocini d’un acte de recaptació de fons per a una organització sense ànim de lucre. A l’altre extrem situaríem una empresa més compromesa que podria fer una donació d’un percentatge dels beneficis anuals a favor d’una causa determinada. Altres organitzacions van un pas més enllà i creen la seva pròpia organització benèfica per contribuir a la societat.

Responsabilitat ètica

La responsabilitat ètica s’encarrega d’assegurar que una organització procedeixi de manera equitativa i ètica. Les empreses que practiquen la responsabilitat ètica tenen com a finalitat assolir un tracte just per a totes les parts interessades, inclosos els líders, els inversors, els empleats, els proveïdors i els clients.
Les empreses poden adoptar el codi ètic de maneres diferents. Per exemple, una empresa pot establir un salari mínim més elevat si l’exigit pel govern estatal no suposa un «salari digne» per als empleats. De la mateixa manera, una empresa pot exigir que els productes, els ingredients, els materials o els components procedents dels seus proveïdors provinguin d’acord amb estàndards propis del lliure comerç. En aquest sentit, moltes empreses tenen processos per assegurar-se que no estan comprant productes resultants de l’esclavitud o el treball infantil.
En definitiva, seguir les pràctiques ètiques beneficia la reputació de les organitzacions. A més, contribueix que més persones vulguin treballar-hi i que els consumidors se sentin millor en comprar els seus productes o serveis.

Responsabilitat econòmica

La responsabilitat econòmica és la pràctica d’una empresa que dona suport a totes les seves decisions financeres en el compromís de fer el bé a les àrees enumerades anteriorment.
La responsabilitat econòmica està lligada a la generació de riquesa a l’entorn on l’empresa desenvolupa la seva activitat. Si bé aquesta riquesa beneficia l’empresa en primer terme, impacta a la societat mitjançant la creació d’ocupació, la innovació, el pagament d’impostos, la reinversió a la comunitat, etcètera.
D’aquesta manera, les empreses que participen en la responsabilitat econòmica estan ajudant a elevar la qualitat del seu entorn quan la seva estratègia es basa en prendre decisions financeres que prioritzen fer el bé en comptes de maximitzar els beneficis. Això no només afecta els seus valors com a empresa, sinó també els empleats i el benestar de l’economia en general.

Beneficis de la Responsabilitat Social Empresarial

La posada en pràctica de mesures que contribueixen de manera responsable a la societat i al planeta genera resultats positius tant dins com fora d’una empresa.

A nivell intern produeix efectes beneficiosos com:

 • L’increment del compromís dels empleats en la gestió de les funcions i la satisfacció general. En conseqüència, augmenta la fidelitat a l’empresa.
 • La retenció i atracció de talent. Permet un augment en la qualificació i les capacitats dels empleats i de les empleades.
 • Obliga els líders empresarials a estudiar, de manera minuciosa, la manera com contracten serveis i s’obtenen productes o components.
 • Condueix a solucions innovadores i revolucionàries que ajuden una empresa a actuar d’una manera socialment més responsable i augmentar-ne els guanys. Per exemple, crear un procés de fabricació per consumir menys energia i produir menys residus permet ser més respectuosa amb el medi ambient i alhora reduir els seus costos d’energia i materials.

Pel que fa a nivell extern:

 • Millora de la imatge corporativa. Genera una diferenciació positiva respecte de la competència, que aporta una millor reputació al mercat. Això posiciona la marca favorablement a ulls d’inversors, clients i entitats reguladores.
 • Reforça les relacions amb les comunitats locals i enforteix el teixit econòmic i social. Redueix l’exclusió social.
 • Contribueix de manera positiva al desenvolupament sostenible que proporciona a l’empresa una facilitat més gran per complir amb la normativa vigent i preparar-se, de forma preventiva, per a la legislació futura.
 • Facilita noves oportunitats de negoci i millora les relacions i les condicions contractuals amb proveïdors i distribuïdors.
 • Ajuda a reduir l’impacte mediambiental. Les accions de RSC o RSE minimitzen els impactes negatius a l’entorn.

Et pot interessar: Mapa de Botigues Online de Proximitat

Com implementar la RSC a una empresa?

La implementació de la responsabilitat social corporativa (RSC) a una empresa pot ser un procés complex i continu. Alguns suggeriments per implementar la RSC en una empresa inclouen:

 • Establir una política de RSC : L’empresa ha d’establir una política clara que defineixi el seu compromís amb la RSC i el seu enfocament per abordar els reptes socials i ambientals.
 • Identificar els impactes : L’empresa ha d’identificar i avaluar els impactes socials i ambientals de les operacions i els productes.
 • Establir objectius i fites: L’empresa ha d’establir objectius i fites ambicioses però assolibles per millorar el seu exercici en qüestions de RSC.
 • Comunicar i reportar : L’empresa ha de comunicar les seves polítiques, objectius i fites en matèria de RSC als seus empleats, proveïdors, clients i altres parts interessades.
 • Implementar i monitoritzar : L’empresa ha d’implementar accions concretes per complir els seus objectius i fites en matèria de RSC i monitoritzar-ne contínuament l’exercici.
 • Millorar contínuament : L’empresa ha de seguir aprenent i millorant contínuament el seu exercici en matèria de RSC.

Exemples d’empreses amb RSC

Alguns exemples d’empreses amb responsabilitat social corporativa:

 • Whole Foods, empresa d’aliments orgànics, té un enfocament per proporcionar aliments saludables i sostenibles.
 • Patagonia, empresa de roba esportiva, s’enorgulleix de ser una empresa respectuosa amb el medi ambient i de recolzar grups ambientals. 
 • Apple, empresa de tecnologia, per la seva banda, té programes en marxa per reduir la seva empremta de carboni i promoure la igualtat d’oportunitats en la tecnologia.
 • Unilever és una empresa de productes de consum que té un enfocament a la sostenibilitat i la responsabilitat social. L’empresa ha establert metes ambicioses per reduir la seva empremta de carboni i millorar la qualitat de vida dels treballadors i comunitats locals.
 • The Body Shop és una empresa de cosmètics coneguda pel compromís amb l’ètica i la sostenibilitat. L’empresa treballa amb grups de defensa dels drets humans i dóna suport a iniciatives ambientals a nivell mundial.
 • Ben & Jerry’s és una empresa de gelats que ha adoptat un enfocament de RSC des dels inicis. L’empresa s’enorgulleix de ser una empresa verda i recolzar grups d’interès social i mediambiental.

Totes aquestes empreses tenen programes i iniciatives en marxa per ajudar a millorar la societat i el medi ambient. En general qualsevol empresa pot tenir un enfocament de RSC, des de grans corporacions fins a petites empreses locals. L’important és que l’empresa estigui compromesa a fer una contribució positiva a la societat i al medi ambient.

Llibres recomanats sobre responsabilitat social corporativa

Recursos Humans I Responsabilitat Social Corporativa

Recursos Humans I Responsabilitat Social Corporativa

Autor:
Autor:
Autor:
Autor:
Editorial: Mcgraw-Hill Text
ISBN: 9788448622473
Data publicació:

Comparteix!


Armando Corrochano

Armando Corrochano

Un aprenent perpetu i curiós a més no poder. M'apassiona posar en marxa tot allò que em mou per col·laborar amb empreses i institucions en la difusió del seu propòsit corporatiu i de l'impacte positiu que generen a la societat i al medi ambient. Ajudar-les a fer créixer els seus negocis mitjançant la creació de millors continguts, estratègies a les seves plataformes digitals, d'una manera coherent i transparent.
LinkedIn

Feu un comentari


Articles relacionats

Monedes i planta representen economia circular

Les 9 R de l’Economia Circular

L'economia circular troba en les deixalles, nous recursos, reduint l'impacte ambiental. Aquest model econòmic aconsegueix produir més, reduint les escombraries del nostre planeta. Què més es pot demanar? A la ...
Vehicle abandonat es una externalitat negativa

Externalitats Negatives i Positives

Que és una externalitat en economia? Hi ha externalitats positives i externalitats negatives. Com se soluciona una externalitat negativa? Quan una externalitat és positiva? Com es corregeix una fallada de ...
Sabates amb sola de pneumàtic es un bon exemple d'economia circular

Exemples d’Economia Circular

Hi ha molts exemples d'economia circular, uns molt coneguts i d'altres més innovadors. Creix la demanda de productes d'empreses que fan servir com a recursos, els residus propis o d'altres ...
Mercat de productors i bicicleta per un consum responsable

50 Exemples de Consum Responsable i Sostenible

Si et preguntes com donar suport al consum responsable, aquí pots trobar alguns consells pràctics. Quan un consum és responsable amb la societat? Com reduir la nostra petjada ecològica? Per ...
Consultories sostenibles ESG

Consultories en sostenibilitat, ODS i serveis ESG

Les consultories en sostenibilitat poden ajudar-te a assolir els teus objectius de sostenibilitat. Els especialistes que ofereixen serveis de consultoria en ESG i ODS creuen que el desenvolupament sostenible no ...
Botiga ecològica

Botigues ecològiques i supermercats bio on comprar online

Les botigues i els supermercats ecològics estan guanyant popularitat a mesura que més gent és conscient dels avantatges de tenir una vida i alimentació saludable. Els supermercats i botigues ecològiques ...
Mapa de Botigues Online de Proximitat a Catalunya

Mapa de Botigues Online de Proximitat

Comprar en línia també pot ser sostenible, si la botiga i el producte són de proximitat. Què és una botiga de proximitat i quins avantatges té? Comprar a una botiga ...
Responsabilitat Social Corporativa RSC

Empreses amb Responsabilitat Social Corporativa RSC

La Responsabilitat Social Corporativa RSC o Responsabilitat Social Empresarial RSE no té una definició clara i exacta. Es tracta d'un concepte flexible i en contínua evolució en què tant acadèmics ...
Directori de la sostenibilitat

Neix el Directori de la Sostenibilitat i l’Impacte

El passat mes de juny del 2022 es va posar en marxa el nostre directori, un nou cercador per a tot l'ecosistema de la sostenibilitat. El directori de la sostenibilitat ...
Dues plantes en un petit test, simbolitzant l'economía del bé comú

Economia del Bé Comú

Els països desenvolupats democràtics han perdut els valors socials a favor d'interessos amb afany de lucre. Els diners haurien de ser només el mitjà, no l'objectiu. Què s'entén per un ...
Monedes entre fulles, banca ètica i solidària de Catalunya

Entitats de Banca Ètica Socialment Responsables

Què és la banca ètica? Com funciona la banca ètica? Què fan els bancs amb els nostres diners? Banc i ètic són paraules contradictòries? Quins són els principis de la ...
Índex global economia verda

Els 50 Països amb l’Economia més Verda del Món

Segons els experts, Suècia encapçala la llista dels països més verds pel que fa a política econòmica. El Global Green Economy Index és l'índex reconegut mundialment que avalua els indicadors ...