L’agricultura regenerativa: Regeneració del sòl


Actualitzat el 15 de maig de 2023

L’agricultura regenerativa és un enfocament innovador per a la producció d’aliments saludables basat en la regeneració de la fertilitat del sòl. A través de pràctiques sostenibles com la rotació de cultius, la cobertura del sòl i l’ús d’adobs orgànics, l’agricultura regenerativa busca restaurar la salut del sòl i promoure una biodiversitat més gran en els camps.

A mesura que el món s’enfronta a desafiaments cada vegada més grans en matèria de sostenibilitat i canvi climàtic, l’agricultura regenerativa es presenta com una solució prometedora per garantir un subministrament alimentari sostenible a llarg termini.

Què és l’agricultura regenerativa?

L’agricultura regenerativa és un enfocament sostenible i holístic per a la producció agrícola que cerca regenerar els sòls, la biodiversitat i les comunitats rurals, i reduir la dependència recursos externs mitjançant la implementació de pràctiques agrícoles naturals i culturals tradicionals. L’agricultura regenerativa cerca crear una agricultura sostenible, capaç de millorar la productivitat, la resiliència i l’adaptació al canvi climàtic, i contribuir a la mitigació dels seus efectes.

L’agricultura regenerativa és un camí cap a sòls més productius i resistents a sequeres. Aquesta tècnica de cultiu té un impacte positiu sobre la qualitat del sòl fent-los resistents en condicions climàtiques extremes.

Un enfocament holístic per a la gestió del sòl

L’agricultura regenerativa es considera un enfocament holístic perquè aborda la producció agrícola des d’una perspectiva integral, en lloc d’enfocar-se només en un aspecte o un problema específic.

En lloc centrar-se només a la producció d’aliments, l’agricultura regenerativa també es preocupa per la salut del sòl, la biodiversitat, el clima, l’economia local i la comunitat. Busca crear un sistema agrícola sostenible i equilibrat, que sigui capaç d’autoregular-se i auto millorar-se.

A més, aquesta nova agricultura es basa en la idea que els ecosistemes naturals són sistemes complexos i interconnectats i que qualsevol canvi o intervenció en una part del sistema té efectes en el conjunt. Per tant, es busca treballar en harmonia amb la natura i no pas en contra.

En resum, l’enfocament holístic de l’agricultura regenerativa fa referència a la seva capacitat per considerar tots els aspectes del sistema agrícola, i treballar en harmonia amb la naturalesa per assolir un equilibri entre la producció alimentària i el medi ambient.

Origen de l’agricultura regenerativa

L’agricultura orgànica regenerativa té les arrels en la saviesa i les pràctiques de les cultures indígenes. Com esmenta A’dae Romero-Briones, membre de la junta de l’Aliança Orgànica Regenerativa, la connexió universal indígena és la idea que és essencial formar part dels cicles naturals que t’envolten, tant negatius com positius, ajustar-s’hi i ser part d’aquest sistema per crear no només un sistema alimentari saludable, sinó també persones saludables, un ambient saludable i un estat mental feliç.

El terme agricultura regenerativa va ser introduït pel Dr. George Washington Carver i popularitzat per Robert Rodale de la institució Rodale qui va encunyar el terme agricultura orgànica regenerativa per distingir un tipus d’agricultura que va més enllà de la sostenibilitat.

Com aplicar l’agricultura regenerativa per restaurar un sòl desgastat?

Hi ha diverses pràctiques agrícoles que es poden utilitzar per aplicar l’agricultura regenerativa i restaurar la salut del sòl. A continuació et presentem un resum de les pràctiques més importants:

Rotar els cultius, llaurar poc, fer servir adobs orgànics, introduir animals, crear hàbitats per a la fauna i deixar que la naturalesa actuï per si mateixa. Tot seguit analitzarem tots aquests consells.

Agricultura regenerativa del sòl

Tècnica d’agricultura regenerativa: Exemples pràctics

 1. Rotació de cultius : Consisteix a canviar els cultius que es planten en una parcel·la cada any. Això ajuda a mantenir una varietat de nutrients a terra i a prevenir la pèrdua de sòls a causa de la monocultura.
 2. Cobertura del sòl : Consisteix a mantenir el sòl cobert amb plantes o materials orgànics en tot moment per evitar l’erosió del sòl i millorar la retenció d’aigua.
 3. Adobs orgànics : En lloc d’utilitzar adobs químics, es poden utilitzar adobs orgànics com a fems i compost per augmentar la quantitat de matèria orgànica al sòl i millorar-ne la fertilitat.
 4. Agricultura de conservació : Es refereix a tècniques agrícoles que mantenen o milloren la qualitat del sòl i la biodiversitat mitjançant la reducció del cultiu, el control de males herbes i l’aplicació d’esmenes orgàniques i biodiversitat.
 5. Agricultura agroforestal : És una tècnica que combina la producció de cultius agrícoles amb la producció de boscos. Això ajuda a millorar la qualitat del sòl mitjançant l’ombra, la retenció d’humitat i l’aportació de matèria orgànica.
 6. Integració d’animals : Es poden integrar animals al sistema agrícola per ajudar en la regeneració del sòl. Els animals poden aportar nutrients mitjançant els fems i ajudar en la redistribució de la matèria orgànica i millora del sòl mitjançant les seves accions com el pasturatge controlat.

Cada finca és única, així que allò que funciona per a una parcel·la, pot no funcionar per a una altra. És important avaluar les condicions específiques d’una finca i adaptar les pràctiques d’acord amb les seves necessitats per aconseguir una agricultura sostenible i regenerativa.

L’agricultura regenerativa: una solució contra l’erosió del sòl i la pèrdua de biodiversitat

L’agricultura regenerativa és una solució contra la pèrdua de biodiversitat i l’erosió del sòl a causa de diversos factors:

 1. Llaurança reduïda : L’agricultura regenerativa busca reduir la llaurança del sòl al mínim, això ajuda a evitar la compactació del sòl i augmenta la capacitat de retenció d’aigua, cosa que ajuda a protegir el sòl contra l’erosió.
 2. Matèria orgànica : L’agricultura regenerativa busca augmentar la matèria orgànica al sòl mitjançant l’aplicació d’adobs orgànics sense productes químics i la incorporació de residus orgànics al sòl, això ajuda a millorar l’estructura del sòl i augmentar la seva capacitat per retenir aigua, cosa que també ajuda a reduir l’erosió.
 3. Establiment d’hàbitats per a la fauna : Es refereix a la creació d’espais per a la vida silvestre, com bardisses, àrees d’herba, estanys o àrees de nidificació al camp, cosa que ajuda a augmentar la biodiversitat a la finca.
@sinergiclaia

El sòl és un organisme viu, ric i complex🤌🏼 Hem de començar a posar-nos les piles per regenerar-lo! #sostenibilitat #climatechange #agriculturaregenerativa #permacultura

♬ original sound – sinergiclaia

Quina diferència hi ha entre l’agricultura regenerativa i la permacultura?

L’agricultura regenerativa i la permacultura són dos enfocaments diferents per cultivar aliments de manera sostenible, encara que comparteixen algunes similituds i es poden complementar entre si.

L’agricultura regenerativa s’enfoca en la regeneració del sòl i els ecosistemes, mitjançant tècniques com la cobertura del sòl, la rotació de cultius, l’ús d’adobs verds i la incorporació d’animals als sistemes de producció. L’objectiu de l’agricultura regenerativa és millorar la salut del sòl, augmentar la resiliència dels cultius davant dels canvis climàtics i reduir la dependència de les matèries primeres externes, amb un enfocament holístic.

Per altra banda, la permacultura és una filosofia i un conjunt de tècniques per dissenyar sistemes de producció agrícola i de vida sostenibles basades en patrons i relacions ecològiques naturals. La permacultura s’enfoca a la creació de sistemes agrícoles que imitin els ecosistemes naturals i promogui la diversitat, la resiliència i l’autoprotecció. La permacultura s’aplica a diferents nivells, des del disseny d’un jardí fins a la planificació de tota una comunitat. És una pràctica que no només s’enfoca al cultiu d’aliments sinó també a l’ús eficient dels recursos naturals.

En resum, l’agricultura regenerativa s’enfoca principalment a la regeneració del sòl i a la producció d’aliments, mentre que la permacultura és un enfocament més holístic que cerca crear sistemes de producció agrícola i de vida sostenibles basats en patrons i relacions ecològiques naturals. Tots dos enfocaments busquen cultivar aliments de manera sostenible i es poden complementar entre si.

L’agricultura regenerativa pot ser la solució a la crisi climàtica

Aquesta agricultura pot ser una solució al canvi climàtic a causa de diversos factors, com ara:

 1. Segrest de carboni : L’agricultura regenerativa busca augmentar la quantitat de carboni al sòl mitjançant l’aplicació d’adobs ecològics i la incorporació de residus orgànics aconseguint un sòl fèrtil. El carboni ajuda a millorar l’estructura del sòl i augmenta la seva capacitat per retenir aigua, fet que contribueix a mitigar el canvi climàtic.
 2. Biodiversitat : L’agricultura regenerativa busca augmentar la biodiversitat als camps mitjançant la rotació de cultius, la sembra de cultius de cobertura i la integració d’animals. Això ajuda a augmentar la resiliència de l’ecosistema agrícola davant dels canvis climàtics.
 3. Usar menys energia : Les pràctiques d’agricultura regenerativa busquen reduir l’ús d’energia, com la reducció de la llaurança, cosa que ajuda a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
 4. Agricultura agroforestal : Com es menciona anteriorment, la combinació de cultius i boscos ajuda a mitigar el canvi climàtic en absorbir carboni i retenir aigua, i augmentant la resiliència del sòl.
 5. Reducció del consum d’aigua : A més, un sòl fèrtil cobert de vegetació capaç de retenir aigua, necessita menys quantitat d’aigua addicional.

Et pot interessar: Què és la Petjada Ecològica?

Hi ha un segell d’agricultura regenerativa?

Regenerative Organic Certified® és una certificació revolucionària per a aliments, fibres i ingredients de cura personal que representa l’estàndard més alt per a l’agricultura orgànica al món, amb requisits rigorosos per a la salut del sòl, el benestar animal i l’equitat social. Utilitza l’estàndard USDA Certified Organic com a punt de partida i afegeix criteris i objectius importants que inclouen els tres pilars principals de l’agricultura orgànica regenerativa en una sola certificació. És supervisat per l’aliança sense fins de lucre Regenerative Organic Alliance (ROA).

La ROA és un grup d’experts en agricultura, ramaderia, salut del sòl, benestar animal i equitat per a pagesos i treballadors. Fundada per Rodale Institute, Dr. Bronner’s i Patagonia, altres membres de l’aliança inclouen Compassion in World Farming, Fair World Project i Textile Exchange.

Desavantatges d’agricultura regenerativa

L’agricultura regenerativa és un enfocament sostenible i prometedor per a la producció agrícola amb molts avantatges, però com qualsevol sistema té alguns desafiaments i limitacions. Alguns dels possibles desavantatges o inconvenients de l’agricultura regenerativa són:

 1. Cost inicial : La implementació de pràctiques d’agricultura regenerativa pot tenir un cost inicial alt per als agricultors, ja que poden requerir la inversió en maquinària i equips específics, o en l’adquisició de llavors i materials ecològics.
 2. Temps : La transició cap a l’agricultura regenerativa pot ser un procés de temps, ja que pot requerir diversos anys perquè el sòl es regeneri i els cultius s’adaptin a les noves pràctiques.
 3. Incertesa : Hi ha certa incertesa sobre el rendiment dels cultius en comparació amb les pràctiques convencionals i la necessitat d’adaptar-se a les condicions locals i variacions climàtiques.
 4. Capacitació : Hi pot haver una manca de capacitació per implementar pràctiques d’agricultura regenerativa, especialment a zones rurals amb escassetat de recursos i accés limitat a l’educació.
 5. Canvi cultural : L’agricultura regenerativa implica un canvi en les pràctiques agrícoles tradicionals, cosa que pot requerir un canvi cultural per ser adoptades. Hi pot haver resistència al canvi entre els agricultors i altres actors del sector agrícola.

És important tenir en compte que l’agricultura regenerativa és un enfocament en constant evolució i desenvolupament, i s’estan fent esforços per abordar i minimitzar aquestes limitacions i els desavantatges de l’agricultura ecològica. Per exemple, s’estan desenvolupant tècniques i tecnologies més eficients i assequibles per ajudar els agricultors a implementar pràctiques d’agricultura sostenible, i s’estan promovent programes d’educació i capacitació per ajudar els agricultors a comprendre i adoptar aquestes pràctiques regeneratives.

A més, s’estan fent investigacions per desenvolupar una millor comprensió dels beneficis econòmics, ambientals i socials, per ajudar a persuadir els agricultors i altres actors del sector agrícola a adoptar aquestes pràctiques sostenibles i sustentables.

En general, encara que hi pot haver alguns desafiaments i limitacions en l’adopció de l’agricultura regenerativa, es considera que els avantatges i els beneficis potencials són significatius i val la pena l’esforç.

Cursos d’Agricultura Regenerativa a Planeses (Girona)

Els cursos d’agricultura regenerativa oferts a Planeses consten de tres mòduls que es poden fer individualment o tots plegats. Són cursos d’un dia de durada on s’ensenya el maneig regeneratiu dels diferents elements productius d’una finca des d’un punt de vista teòric i pràctic.

Estan dirigits a pagesos, ramaders, tècnics privats i de l’administració, estudiants agraris i altres professionals interessats en les eines de l’agricultura regenerativa per posar en marxa projectes productius. Els objectius són que els assistents al final del curs disposin del coneixement i les eines necessàries per poder aplicar els sistemes apresos al seu propi projecte. La metodologia dels cursos inclou acompanyar els treballs diaris del personal de Planeses, sessions teòriques, dinar i discussió amb els assistents i acompanyar les tasques de la tarda.

 • Curs 1: Petits animals (pollastres i conills) i gestió de pastures
 • Curs 2: Vaques de llet i vedells en pastura (sistema PRV)
 • Curs 3: Hort regeneratiu sense cultiu
 • Curs 4: Introducció a la teoria i la pràctica de l’Agricultura Regenerativa.

Més informació a https://planeses.com/

Llibres recomanats sobre agricultura regenerativa

Agricultura regenerativa: El perquè, el com i el què

Agricultura Regenerativa. El Perquè, El Com I El Què

Autor: Francesc Font
Autor: Nuri Madeo
Editorial: Mundi-Prensa Libros
ISBN: 9788484768371
Data publicació: 2022-05

Comparteix!


Quim Gutiérrez Villach

Quim Gutiérrez Villach

Fundador de @ViuLogic i emprenedor social a la recerca de la sostenibilitat. Disseny web d'impacte positiu. Escric sobre desenvolupament sostenible, canvi climàtic, medi ambient, economia verda, alimentació, energia renovable, responsabilitat social corporativa, Planeta Terra, reciclatge i consum responsable. M'agrada la natura, el mar, la muntanya, el silenci. Els meus interessos, alimentació, cuina, teatre, i vida saludable.
Més sobre mí

Feu un comentari


Articles relacionats

Petjades a la sorra representant la petjada ecològica

Què és la Petjada Ecològica?

La petjada ecològica és un terme que necessita més difusió, per generar consciència en sostenibilitat. Els nostres hàbits de consum tenen un impacte ambiental que no veiem. Quants planetes necessitaríem ...
Llegeix Més
Deforestació causes i conseqüències

Desforestació: Causes, Conseqüències i Solucions

La desforestació és una pràctica que implica l'eliminació de boscos i la conversió d'àrees boscoses a terres per a l'agricultura, la ramaderia, la mineria i altres activitats humanes. Tot i ...
Llegeix Més
Parc Nacional protegit

Els Parcs Nacionals Són Espais Protegits

Classificació dels espais protegits. Quins són els Parcs Nacionals a Espanya i a Catalunya? Qui en té cura? On són? Com preservar-los? Per què protegir-los? On comprar entrades? Com funcionen? ...
Llegeix Més
Plàstic a la platja és contaminació ambiental

Què és la Contaminació Ambiental? Causes i Conseqüències

En els últims anys, cada vegada són més les organitzacions i governs que dirigeixen les seves polítiques i accions a la mitigació de la contaminació ambiental. Desenvolupen accions sostenibles i ...
Llegeix Més
Pluja àcida

Què és la pluja àcida? Causes i conseqüències

La pluja àcida és un dels problemes ambientals més coneguts i temuts. És un fenomen que es produeix quan els gasos contaminants, especialment els òxids de sofre i nitrogen, reaccionen ...
Llegeix Més
L’agricultura regenerativa: Regeneració del sòl

L’agricultura regenerativa: Regeneració del sòl

L'agricultura regenerativa és un enfocament innovador per a la producció d'aliments saludables basat en la regeneració de la fertilitat del sòl. A través de pràctiques sostenibles com la rotació de ...
Llegeix Més
Tarántula, un dels Animals en Perill d'Extinció

Animals en Perill d’Extinció que Trobaràs a Faltar

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d'extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d'animals ...
Llegeix Més
Llibres sostenibilitat

15 Llibres recomanats sobre Sostenibilitat i Ecologia

Aquesta és una recopilació dels millors llibres sobre la sostenibilitat, el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Són llibres referents per llegir, regalar, aprofundir i entendre tot allò relacionat amb ...
Llegeix Més
Spray aerosol amb cel. Capa d'ozó.

Què és i Quin és l’Estat Actual de la Capa d’Ozó

Fa anys que es parla d'una estabilització o d'una millora de la capa d'ozó. Quin és l'estat actual? Quina és la definició de la capa d'ozó? Quins són els gasos ...
Llegeix Més
Gronxador ecològic Sostenible o Sustentable

Sostenible o Sustentable, Quina diferència hi ha?

¿Sostenible o sustentable? Cada dia són més habituals aquests conceptes, però hi ha alguna diferència? Volem sortir de dubtes d'una vegada per totes. Si es busca informació, la confusió i ...
Llegeix Més